Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2968-МИ/НР
София, 1 декември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Стамболийски, област Пловдив

Постъпило е предложение от упълномощен представител на партия ГЕРБ – Стоян Димитров Богданов с вх. № МИ-10-463/27.11.2015 г. относно промени в състава на ОИК – Стамболийски. Предлага се пълномощията на председателя на ОИК – Ива Тодорова Денева-Мечева да бъдат предсрочно прекратени, поради наличие на обстоятелство по чл. 66, ал. 1, т. 4 от ИК, а като председател на ОИК – Стамболийски, да бъде преназначена Ангелина Димитрова Арнаудова – член на ОИК.

В преписката по Решение № 1729-МИ/НР от 2 септември 2015 г. за назначаване на ОИК – Стамболийски, се съдържат пълномощно № МИ-15-019 от 17.08.2015 г. в полза на Стоян Димитров Богданов, декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и диплома за завършено образование на Ангелина Димитрова Арнаудова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Стамболийски, област Пловдив, Ива Тодорова Денева-Мечева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Стамболийски, област Пловдив, Ангелина Димитрова Арнаудова, ЕГН …, досегашен член на ОИК, и анулира издаденото й удостоверение.

На назначения председател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения