Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2957-МИ
София, 26 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Черничево, община Крумовград, област Кърджали

Общинската избирателна комисия – Крумовград, със свое решение № 163 от 01.11.2015 г. за определяне на резултатите от избора за кмет на кметство Черничево обявява, че няма избран кмет на кметство Черничево, община Крумовград, поради това, че допуснатите до втори тур кандидати са получили равен брой действителни гласове. В този случай съгласно чл. 452, ал. 6 от Изборния кодекс Президентът на Република България по предложение на Централната избирателна комисия насрочва нов избор за кмет на кметство. Заверено копие от решението на ОИК – Крумовград, е постъпило с писмо с вх. № МИ-15-1854 от 06.11.2015 г., към което е приложено и заверено копие от решение № 164 от 02.11.2015 г. на ОИК – Крумовград, с което Централната избирателна комисия се уведомява, че следва да се произведе нов избор.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че е налице основание за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 466 във връзка с чл. 465, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство Черничево, община Крумовград, област Кърджали.

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения