Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2950-МИ/НР
София, 24 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кърджали, област Кърджали

Постъпило е предложение от Цвета Вълчева Караянчева – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за област Кърджали, с вх. № МИ-10-462/24.11.2015 г. относно промени в състава на ОИК – Кърджали. Предлага се на мястото на Даниела Атанасова Петрова – председател на ОИК, да бъде назначена Антоанета Маринова Юрукова – член на ОИК, и на мястото на Антоанета Маринова Юрукова да бъде назначен Руси Профиров Латунов.

Към предложението са приложени: пълномощни – 2 бр.; документ, наименуван оставка от Даниела Петрова на основание чл. 51, ал. 2, т. 2 от ИК за предсрочното й освобождаване като председател на ОИК; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Руси Профиров Латунов; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Руси Профиров Латунов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Кърджали, област Кърджали, Даниела Атанасова Петрова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Кърджали, област Кърджали, Антоанета Маринова Юрукова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение за член на ОИК. Да се издаде удостоверение за председател на ОИК.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Кърджали, област Кърджали, Руси Профиров Латунов, ЕГН ...

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения