Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2948-МИ/НР
София, 24 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Свищов, област Велико Търново

Постъпило е предложение от Бедри Алиев – упълномощен представител на ПП „ДПС“ – Свищов, чрез ОИК – Свищов, с вх. № МИ-10-447/06.11.2015 г. относно промени в състава на ОИК – Свищов. Предлага се на мястото на Реджеб Мехмед Мехмед – член на ОИК, да бъде назначен Иван Атанасов Тошев.

Към предложението са приложени: молба от Реджеб Мехмед Мехмед за предсрочното му освобождаване като член на ОИК; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Иван Атанасов Тошев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Свищов, област Велико Търново, Реджеб Мехмед Мехмед, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Свищов, област Велико Търново, Иван Атанасов Тошев, ЕГН ...

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения