Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2942
София, 19 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

Централната избирателна комисия разгледа заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № МИ-20-341 от 05.11.2015 г., подадено от „Глобал Фрейм“ ООД, представлявано от Юлиян Халваджиян.

Заявителят е отправил искане за предоставяне на копия от съставените на основание Решение № 2463-МИ от 2 октомври 2015 г. на ЦИК актове за установяване на административно нарушение и наказателни постановления. Моли също така да му се предостави информация относно това дали актовете за установяване на административно нарушение са съставени в присъствието на нарушителя и дали същият е надлежно поканен за съставянето му.

Заявителят е посочил, че желае да получи исканата информация на хартиен носител на следния адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 133, ет. 5, „Господари на ефира“.

По отношение на искането за представяне на актовете за установяване на административно нарушение и наказателни постановления Централната избирателна комисия Ви уведомява следното:

На основание Решение № 2463-МИ от 2 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия е съставила:

-  акт № 1-МИ от 3 октомври 2015 г. против ПП „Движение за права и свободи“ затова, че на 26 септември 2015 г. в гр. Исперих на откриване на предизборната кампания на представляващият партия в края на своята реч говори на език различен от българския, което деяние представлява нарушение на разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК;

- акт № 2-МИ от 3 октомври 2015 г. против Лютви Ахмед Местан – председател на ПП „Движение за права и свободи“, за същото нарушение.

Така описаните по-горе актове за установяване на административно нарушение изцяло възпроизвеждат съдържанието на Решение № 2463-МИ от 2 октомври 2015 г. на ЦИК. Решението е обявено на интернет страницата на Централната избирателна комисия и е достъпно до всички граждани на Република България, като по този начин се постига целта на искането на заявителя за достъп до обществена информация, а именно да си състави собствено мнение относно дейността на Централната избирателна комисия. Решенията на Централната избирателна комисия представляват официална обществена информация, чийто достъп е свободен.

Наказателните постановления не се съхраняват в Централната избирателна комисия, тъй като се издават от областните управители по местоизвършване на нарушението съгласно чл. 496, ал. 3 от ИК. Актовете за установяване на административно нарушение са връчени на 11.10.2015 г. по надлежния ред на нарушителя и изпратени на областния управител на област Разград.

По отношение на информацията за съставянето и връчването на актовете за установяване на административно нарушение Ви уведомяваме следното:

Съгласно чл. 496 от ИК Административнонаказателното производство пред Централната избирателна комисия се образува въз основа на решение на ЦИК за установяване на нарушение. Председателят на Централната избирателна комисия в съответствие с правомощията си издава АУАН в тридневен срок съгласно разпоредбата на чл. 496 от ИК. Предвид краткия преклузивен срок, посочен по-горе, и спецификата на изборния процес, актовете за установяване на административно нарушение се съставят в отсъствието на лицето, посочено за нарушител, и без да се отправя покана за явяването му. Това е така, тъй като в Изборния кодекс е предвидена изрична процедура по чл. 496 от ИК, изключваща приложението на общите правила на ЗАНН за съставяне на акта в присъствието на нарушителя, където срокът за съставянето на акта е значително по-голям – тримесечен, съответно 2-годишен, и административнонаказателното производство се образува със съставянето на АУАН. Специалният ред по ИК за издаване на АУАН следва и от обстоятелството, че по силата на чл. 54, ал. 1 и 2 и чл. 57, ал. 2 от ИК заседанията на Централната избирателна комисия се излъчват в реално време чрез интернет страницата на комисията, на която предварително се обявява проект за дневен ред, а решенията й се обявяват незабавно чрез публикуване на интернет страницата на комисията и в бюлетина на БТА. Актовете за установяване на административно нарушение пък възпроизвеждат съдържанието на решенията на Централната избирателна комисия, които са публични. Съставянето на АУАН в отсъствието на нарушителя при посочените по-горе правила за публичност и предвидената специална процедура по ИК не нарушава право на защита на нарушителя. Така възприетата практика на Централната избирателна комисия е по отношение на всички съставени актове за административни нарушения.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2 и чл. 34, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДОСТАВЯ исканата информация на „Глобал Фрейм“ ООД, представлявано от Юлиян Халваджиян, по отношение на съставянето на актовете за установяване на административно нарушение от Централната избирателна комисия съгласно изложените по-горе мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на АПК.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения