Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2941-МИ/НР
София, 19 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-449 от 10.11.2015 г. от Любомир Петров Бойчев – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промени в ОИК – Родопи. Предлага се да бъдат прекратени правомощията на Таня Атанасова Бочукова – председател на ОИК, поради невъзможност да изпълнява задълженията си. На мястото на Таня Атанасова Бочукова като председател на ОИК да бъде преназначена Здравка Руменова Найденова – досегашен член на ОИК. На мястото на Здравка Руменова Найденова за член на ОИК да бъде назначена Николина Иванова Лапарева от предложения резервен състав.

Към предложението са приложени: молба от Таня Атанасова Бочукова за освобождаването й като председател на ОИК; декларации по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломите за завършено висше образование и копие от личните карти на Здравка Руменова Найденова и Николина Иванова Лапарева; пълномощно в полза на Любомир Петров Бойчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Родопи, област Пловдив, Таня Атанасова Бочукова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА Здравка Руменова Найденова, ЕГН …, от член за председател на ОИК – Родопи, област Пловдив, и анулира издаденото й удостоверение като член на ОИК.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Родопи, област Пловдив, Николина Иванова Лапарева, ЕГН ….

На Здравка Руменова Найденова да се издаде удостоверение като председател на ОИК – Родопи.

На Николина Иванова Лапарева да се издаде удостоверение като член на ОИК – Родопи.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1595-НС / 06.02.2023

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1594-НС / 06.02.2023

    относно: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1593-НС / 06.02.2023

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения