Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2941-МИ/НР
София, 19 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-449 от 10.11.2015 г. от Любомир Петров Бойчев – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промени в ОИК – Родопи. Предлага се да бъдат прекратени правомощията на Таня Атанасова Бочукова – председател на ОИК, поради невъзможност да изпълнява задълженията си. На мястото на Таня Атанасова Бочукова като председател на ОИК да бъде преназначена Здравка Руменова Найденова – досегашен член на ОИК. На мястото на Здравка Руменова Найденова за член на ОИК да бъде назначена Николина Иванова Лапарева от предложения резервен състав.

Към предложението са приложени: молба от Таня Атанасова Бочукова за освобождаването й като председател на ОИК; декларации по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломите за завършено висше образование и копие от личните карти на Здравка Руменова Найденова и Николина Иванова Лапарева; пълномощно в полза на Любомир Петров Бойчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Родопи, област Пловдив, Таня Атанасова Бочукова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА Здравка Руменова Найденова, ЕГН …, от член за председател на ОИК – Родопи, област Пловдив, и анулира издаденото й удостоверение като член на ОИК.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Родопи, област Пловдив, Николина Иванова Лапарева, ЕГН ….

На Здравка Руменова Найденова да се издаде удостоверение като председател на ОИК – Родопи.

На Николина Иванова Лапарева да се издаде удостоверение като член на ОИК – Родопи.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения