Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2940
София, 17 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Джебел, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12.05.2013 г., изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г., от националния референдум на 27 януари 2013 г., от изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане с вх. № МИ-14-92 от 13.11.2015 г. на ЦИК от Бахри Юмер – кмет на община Джебел, област Кърджали, за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12.05.2013 г., изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г., от националния референдум на 27 януари 2013 г., от изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г.

Искането за отваряне на помещението е във връзка с преместване на изборните книжа и материали в друго помещение и за архивиране и унищожаване на книжата и материалите, за които срокът за съхранение е изтекъл.

Процедурата по архивиране и унищожаване на книжата и материалите, за които срокът за съхранение е изтекъл е относно изборите за народни представители на 12.05.2013 г. и изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. Архивирането и унищожаването се осъществяват по реда и в сроковете на Решения № 1392 и № 1393 от 6 януари 2015 г. на ЦИК. За предаване на отдел „Държавен архив“ на изборните книжа ЦИК ще се произнесе с отделно решение, след съгласувателна процедура с Държавна агенция „Архиви“.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК и Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на определените по съответния ред длъжностни лица.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г., т. 18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. и т. 17 и 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г., поправено с Решение № 339-ЕП от 10 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатано помещение в община Джебел, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12.05.2013 г., изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г., от националния референдум на 27 януари 2013 г., от изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с необходимостта от тяхното преместване и съхраняване в друго помещение на общината.

Относно архивиране и унищожаване на книжата и материалите в община Джебел от изборите за народни представители на 12.05.2013 г. и изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. ЦИК ще се произнесе с отделно решение.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали и тяхното преместване, да се осъществи от комисия определена със заповед на кмета на общината, включваща длъжностни лица от общинската администрация.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. и т. 17 и 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г., поправено с Решение № 339-ЕП от 10 май 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения