Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2938-МИ
София, 17 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Христо Димитров Христов – кмет на община Болярово, срещу решение № 101 от 9 ноември 2015 г. на ОИК – Болярово за определяне на лице, осигуряващо функционирането на интернет страницата на ОИК

С вх. № МИ-06-703 от 12.11.2015 г. в ЦИК е постъпила жалба от Христо Димитров Христов – кмет на община Болярово, срещу решение № 101 от 9 ноември 2015 г. на ОИК – Болярово за определяне на лице, осигуряващо функционирането на интернет страницата на ОИК.

Жалбоподателят счита, че решение № 101 от 09.11.2015 г. на ОИК – Болярово е незаконосъобразно и необосновано. С обжалваното решение ОИК – Болярово е определила лице, осигуряващо функционирането на интернет страницата на ОИК, определила е месечно възнаграждение и срок на договора за периода от 11.11.2015 г. до следващите общи избори за общински съветници и за кметове, без да е съгласувано с кмета на общината. Жалбоподателят счита, че решението на ОИК противоречи на разпоредбите от ЗМСМА, в които се определя структурата на общинската администрация. Жалбоподателят твърди, че са изпълнени задълженията на общинската администрация съгласно т. 23 от Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г. на ЦИК, както и, че интернет страницата на ОИК ще се поддържа от лице, което поддържа интернет страницата на община Болярово.

Общинската избирателна комисия – Болярово, няма компетентността съгласно чл. 87, ал. 1 от ИК да определя лице, осигуряващо функциите на интернет страницата на общинската избирателна комисия за срока на мандата на комисията.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 101-МИ от 09.11.2015 г. на ОИК – Болярово.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения