Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2935-ПВР/МИ
София, 17 март 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Севлиево, област Габрово

Постъпило е заявление с вх. № 356 от 17.03.2014 г. от Лъчезар Иванов Лалев, в което заявява желанието си да бъде освободен като заместник-председател на ОИК - Севлиево.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Севлиево, област Габрово, Лъчезар Иванов Лалев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

 

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения