Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2934-МИ
София, 12 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Румен Иванов – областен координатор на ПП „ГЕРБ“ за област Добрич, за излъчена по БНТ предизборна агитация на 31 октомври 2015 г.

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-435 от 31.10.2015 г. от Румен Иванов – областен координатор на ПП „ГЕРБ“ за област Добрич, за нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК чрез излъчена предизборна агитация в сутрешните часове на 31 октомври 2015 г. в повторение на предаването „Още от деня“ на БНТ.

Жалбоподателят твърди, че на 30.10.2015 г. от 18,00 ч. по БНТ е излъчено предаването „Още от деня“ с водещ Димитър Цонев, в което гостът Йордан Йорданов, кандидат за кмет на община Добрич, издигнат от коалиция „Реформаторски блок“ е извършил предизборна агитация, чрез отправяне на призив за гласуване в подкрепа на собствената му кандидатура. Твърди също, че запис на това предаване е излъчен в сутрешните часове на 31.10.2015 г., като наличието на предизборна агитация в него съставлява нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК. Прави искане за образуване на административно-наказателно производство и предприемане на съответните действия.

С писмо изх. № МИ-20-336 от 03.11.2015 г. Централната избирателна комисия е изискала от Българската национална телевизия записа на излъченото на 30.10.2015 г. предаване, както и информация повторено ли е същото на 31.10.2015 г.

В отговор на запитването с вх. № МИ-20-346 от 09.11.2015 г. в ЦИК е постъпило писмо от БНТ с приложен към него на СD запис на предаването. В отговорът се посочва, че предаването „Още от деня“ е повторено 05,43 часа на 31 октомври 2015 г. по „БНТ 1“.

Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес, разгледана по същество е основателна.

След като се запозна с жалбата и представените от Българската национална телевизия запис на предаването „Още от деня“ и писмо ЦИК, установи следното:

От прегледа на интернет страницата на БНТ и от съдържащата се информация в отговора на БНТ с вх. № МИ-20-346/09.11.2015 г. на ЦИК се установява, че предаването „Още от деня“ е излъчено на 30.10.2015 г. от 18,00 часа по „БНТ 1“. Видно от писмото на БНТ предаването е повторено на 31.10.2015 г. в 05,43 часа по „БНТ 1“, което повторение се явява във времевия интервал от 24 часа преди изборния ден. Това се установява от решение № 225-МИ/НР от 26.10.2015 г. на ОИК – Добрич, с което 01.11.2015 г. се определя като дата за произвеждане на втори тур за избор на кмет. Видно от решение № 66 МИ от 17.09.2015 г. на ОИК –Добрич, Йордан Тошков Йорданов е регистриран като кандидат за кмет на община Добрич от коалиция „Реформаторски блок“. От прегледа на предаването на „БНТ 1“ се установи, че Йордан Йорданов извършва предизборна агитация в своя полза, като двукратно отправя призив за гласуване в подкрепа на собствената си кандидатура с бюлетина № 1. Номерата в бюлетините са определени с решение № 106-МИ от 23.09.2015 г. на ОИК – Добрич, като на жребия за коалиция „Реформаторски блок“, чийто кандидат за кмет е Йордан Йорданов, е изтеглен № 1. В предаването той двукратно отправя призив за гласуване: „Аз съм с бюлетина номер 1, призовавам ги да излязат и да дойдат за промяната…..“, както и „Да гласуват с бюлетина номер 1 за Йордан Йорданов кмет на гр. Добрич“.

От изложено се установява, че БНТ е допуснала предизборна агитация в предизборния ден чрез излъченото на 31.10.2015 г. повторение на предаването „Още от деня“ по „БНТ 1“ и по този начин е нарушила забраната на чл. 182, ал. 4 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 480, ал. 2 във връзка с чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК, изразяващо се в излъчена на 31.10.2015 г. в предаването „Още от деня“ от „БНТ 1“ предизборна агитация във връзка с втория тур на изборите на 1 ноември 2015 г., извършено от БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Сан Стефано“ № 29, ЕИК 000672350.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Сан Стефано“ № 29, ЕИК 000672350, представлявана от Вяра Константинова Анкова – генерален директор.

След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Зам.-председател: Мария Мусорлиева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения