Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2933-ЕП/НС
София, 12 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Съединение, област Пловдив, и преместване на изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е искане с вх. № МИ-14-63 от 30.10.2015 г. на ЦИК от Кръстин Каменов Шарков – вр.и.д. кмет на община Съединение, област Пловдив, за отваряне на помещение – стая 42, на 4 етаж в сградата на общинската администрация, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и разрешаване преместването на същите в ново обособено помещение за съхранение на изборни книжа и материали, а именно стая 45, буква „Б“, етаж ІV в сградата на общинската администрация – гр. Съединение, бул. „Шести септември“ № 13.

Съгласно Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. и Решение № 826-НС от 03.09.2014 г. на ЦИК достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс т. 24 от Решение на ЦИК № 826-НС от 3 септември 2014 г. и т. 17 от Решение на ЦИК № 314-ЕП от 8 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение – стая 42, на 4 етаж в сградата на общинската администрация, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и РАЗРЕШАВА преместването на същите в ново обособено помещение за съхранение на изборни книжа и материали, а именно стая 45, буква „Б“, етаж ІV в сградата на общинската администрация – гр. Съединение, бул. „Шести септември“ № 13.

Достъпът до запечатаното помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали, се извършва в присъствието на определени със заповед на кмета на общината длъжностни лица. Новото помещение, в което се преместват изборните книжа и материали, задължително се запечатва с хартиена лента, подписана от длъжностните лица, определени в заповедта на кмета на общината, и се подпечатва с печата на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК.

За отварянето и прибирането на материалите в помещението се съставя протокол съобразно изискванията на т. 18 от Решение на ЦИК № 314-ЕП от 8 май 2014 г. и т. 25 от Решение на ЦИК № 826-НС от 3 септември 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения