Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2932-МИ/НР
София, 12 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Соня Райкова Велинова – кандидат за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, срещу решение № 231 от 09.11.2015 г. на ОИК – Елин Пелин

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-451 от 11.11.2015 г. от Соня Райкова Велинова – кандидат за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, срещу решение № 231 от 09.11.2015 г. на ОИК – Елин Пелин, с което са оставени без уважение подадените декларации от Соня Райкова Велинова, Димитрина Павлова Стойнова, Соня Димитрова Цаканска, Надежда Николаева Данаилова и Васил Цветков Цветков, като недопустими, заведени под № 199, 200, 201, 202 от 02.11.2015 г. и 204 от 03.11.2015 г.
Към жалбата е приложено решение № 231-МИ от 09.11.2015 г. на ОИК – Елин Пелин.
Жалбоподателката твърди, че с еднотипни бланкови декларации тя и гореизброените лица са заявили желание, че се отказват да бъдат вписани като общински съветници, издигнати от ПП ГЕРБ, и не желаят да участват при разпределение на преференциите в полза на следващите в листата. Жалбоподателката счита, че решението е неправилно и незаконосъобразно и моли то да бъде отменено и Централната избирателна комисия да се произнесе, като заличи жалбоподателката и останалите гореизброени лица от кандидатската листа на общинските съветници на ПП ГЕРБ.
Жалбата е подадена в срок от лице с правен интерес, поради което е допустима в частта относно заявлението, касаещо жалбоподателката, но се явява недопустима по отношение на останалите четири лица, посочени по-горе в решението. Разгледана по същество е неоснователна.

Общинската избирателна комисия – Елин Пелин, при постановяване на решение № 231-МИ от 09.11.2015 г. е обсъдила всички аргументи и се е съобразила с Решение на ЦИК № 2884-МИ от 03.11.2015 г., като е приела, че в Изборния кодекс не е предвидена процедура за заличаване на лица от кандидатска листа, които не са избрани за общински съветници.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с документите по преписката и след извършване на служебна проверка, намира за установено, че жалбоподателката фигурира в списък „А“ под № 10 на кандидатите за общински съветници, предложени от ПП ГЕРБ.

Неправилно е твърдението на жалбоподателката, че се намира в хипотезата на чл. 414 от ИК, която касае регистриране на кандидатски листи в общинската избирателна комисия. След приключване на изборите е невъзможно да се извърши промяна на регистрацията на кандидат за общински съветник. Това би могло да се извърши преди произвеждането на изборите и то само при настъпване на някое от обстоятелствата, посочени в чл. 417, ал. 5 от ИК. Възможността за отказ от кандидатска листа и нежелание за участие при разпределение на получените преференции в полза на следващите в листата за избор на общински съветник не е предвидена в Изборния кодекс, тя се осъществява по реда на ЗМСМА.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия счита, че решение № 231-МИ от 09.11.2015 г. на ОИК – Елин Пелин, е правилно и законосъобразно.

На основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Соня Райкова Велинова – кандидат за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, срещу решение № 231 от 09.11.2015 г. на ОИК – Елин Пелин, като неоснователна.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Соня Райкова Велинова – кандидат за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, срещу решение № 231 от 09.11.2015 г. на ОИК – Елин Пелин, в частта относно искането й да бъдат заличени Димитрина Павлова Стойнова, Соня Димитрова Цаканска, Надежда Николаева Данаилова и Васил Цветков Цветков от листата на общински съветници, предложени от ПП ГЕРБ, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Зам.-председател: Мария Мусорлиева

* Публикувано на

Календар

Решения