Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2931-МИ/НР
София, 12 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Борислав Антонов Тонев – избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ в община Елин Пелин, срещу решение № 230-МИ от 09.11.2015 г. на ОИК – Елин Пелин

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-452 от 11.11.2015 г. от Борислав Антонов Тонев – избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ в община Елин Пелин, срещу решение № 230-МИ от 09.11.2015 г. на ОИК – Елин Пелин, с което ОИК – Елин Пелин, оставя без уважение подадените заявления от Борислав Антонов Тонев, като недопустими.
Към жалбата е приложено решение № 230-МИ от 09.11.2015 г. на ОИК – Елин Пелин.
В жалбата се твърди, че жалбоподателят е подал заявления, с едно от които изрично е заявил, че оттегля съгласието си да бъде избран за общински съветник. Общинската избирателна комисия е разгледала постъпилите заявления на 09.11.2015 г. и е отказала на лицето да бъде заличено като общински съветник с решение № 230-МИ от 09.11.2015 г. Жалбоподателят счита, че решението е неправилно и незаконосъобразно и моли то да бъде отменено и Централната избирателна комисия да го заличи като избран за общински съветник и вместо него да бъде назначен следващият в списъка, а именно Йордан Илиев Йорданов, фигуриращ под № 13 в списък „А“.
Жалбата е подадена в срок от лице с правен интерес, поради което е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Общинската избирателна комисия – Елин Пелин, при постановяване на решение № 230-МИ от 09.11.2015 г. е обсъдила всички аргументи и се е съобразила с Решение на ЦИК № 2884-МИ от 03.11.2015 г., като е приела, че в Изборния кодекс не е предвидена процедура за отказ на избран кандидат преди провеждане на първата сесия на Общинския съвет и полагане на клетвата.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с документите по преписката и след извършване на служебна проверка, намира за установено, че Борислав Антонов Тонев е обявен за избран за общински съветник на първи тур на 25.10.2015 г. с решение № 183 от 27.10.2015 г. на ОИК – Елин Пелин от квотата на ПП ГЕРБ.

С вх. № 203/03.11.2015 г. и вх. № 206/05.11.2015 г. в ОИК – Елин Пелин, са постъпили 2 бр. заявления от жалбоподателя, с които оттегля съгласието си да бъде избран за общински съветник. Неправилно жалбоподателят приема, че се намира в хипотезата на чл. 414 от ИК, а именно в качеството си на кандидат за общински съветник, тъй като с решение № 183 от 27.10.2015 г. ОИК – Елин Пелин, е обявила за избрани общинските съветници в община Елин Пелин, сред които е и жалбоподателят. След приключване на изборите е невъзможно да се извърши промяна в регистрацията на кандидат за общински съветник. Това би могло да се извърши преди произвеждането на изборите и то само при настъпване на някое от обстоятелствата, посочени в чл. 417, ал. 5 от ИК. Възможността за отказ от избор за общински съветник не е предвидена в Изборния кодекс, тя се осъществява по реда на ЗМСМА.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия счита, че решение № 230-МИ от 09.11.2015 г. на ОИК – Елин Пелин, е правилно и законосъобразно.

На основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 87,ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Борислав Антонов Тонев – избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ в община Елин Пелин, срещу решение № 230-МИ от 09.11.2015 г. на ОИК – Елин Пелин, като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Зам.-председател: Мария Мусорлиева

* Публикувано на

Календар

Решения