Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2930-НС
София, 12 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: обявяване на Христо Грудев Грудев за народен представител от Седемнадесети изборен район – Пловдивски

С писмо вх. № НС-02-30/11.11.2015 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 11 ноември 2015 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Здравко Димитров Димитров като народен представител от Седемнадесети изборен район – Пловдивски, издигнат от листата на политическа партия „ГЕРБ“ в 43-то Народно събрание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение на ЦИК № 2929-НС от 12 ноември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА Христо Грудев Грудев с ЕГН … за народен представител в 43-то Народно събрание от листата на политическа партия „ГЕРБ“, от Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Зам.-председател: Мария Мусорлиева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения