Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 293-НС
София, 23 юни 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 7-2 от 22.06.2021 г. от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, подписано от представляващия Диана Василева Ефтимова, регистрирана с Решение № 204-НС от 9 юни 2021 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Ива Юлиянова Лазарова – представляваща сдружението, в полза на 11 (единадесет) лица – представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 11 (единадесет) бр.;

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 9 лица, а за извън страната – 2 лица.

На 22 юни 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 10 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК, а за едно лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 10 (десет) упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

В страната:

 

1.       

Александър Георгиев Кошов

 

2.       

Александра Иванова Куцидимова

 

3.       

Александър Недялков Билев

 

4.       

Александър Янев Нуцов

 

5.       

Ани Бончева Табакова

 

6.       

Мария Иванова Димитрова

 

7.       

Ния Ивелинова Маринова

 

8.       

Паолина Иванова Петкова

 

 

Извън страната:

 

9.       

Иво Константинов Добрев

 

10.  

Камелия Любомирова Конакчиева-Трибулен

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения