Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 293-ЕП
София, 7 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Андон Николаев Стойчев, упълномощен от Калоян Томов Хаджийски в качеството му на упълномощен представител на коалиция „Синята коалиция“, срещу Решение № 24-ЕП/28.04.2014 г. на РИК в Първи район – Благоевградски, за назначаване на СИК в община Сандански, област Благоевград изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № ЕП-11-8 от 1.05.2014 г. на ЦИК от Андон Николаев Стойчев, упълномощен от Калоян Томов Хаджийски в качеството му на упълномощен представител на коалиция „Синята коалиция", срещу Решение № 24-ЕП от 28.04.2014 г. на РИК в Първи район - Благоевградски, с което са назначени СИК на територията на община Сандански, област Благоевград, за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Обжалва се частта от решението на РИК в Първи район - Благоевградски, отнасяща се до участието на представители на „Синята коалиция" в секционните избирателни комисии в община Сандански. Твърди се, че жалбоподателите не са официално уведомени за датата, часа и мястото за провеждане на консултации за определяне състава и разпределение на местата в СИК на територията на Община Сандански и поради това не са присъствали.

Към жалбата е приложено заверено копие от пълномощно от 12.04.2014 г., според което Калоян Томов Хаджийски в качеството си на упълномощен представител на „Синята коалиция" преупълномощава Андон Николов Стойчев да участва в консултациите с кмета на Община Сандански  при съставяне на СИК за изборите за членове на Европейския парламент на 25.05.2014г.

След дадени указания от ЦИК, с писмо по електронната поща с вх.№ ЕП-15-115 от 05.05.2014 г. РИК в Първи район - Благоевградски, изпраща цялата административна преписка по издаване оспореното решение по чл. 91, ал. 12 от ИК относно назначаването  на СИК в община Сандански. Решението на РИК е обявено на интернет страницата на РИК на 29.04.2014 г. в 11,20 часа.

Централната избирателна комисия установи, че жалбата е подадена в срок и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Първи район - Благоевградски, но е недопустима, поради факта, че е подадена от нелегитимирано лице.

1. От представеното пълномощно от 12.04.2014 г. не е видно, че Калоян Томов Хаджийски е упълномощен представител на коалиция „Синята коалиция" за област Благоевград, който има права да преупълномощава лицето Калоян Хаджийски - подал жалба от името на същата коалиция. Нещо повече, в пълномощното дори не са попълнени всички данни от личната карта на жалбоподателя.

Единствено посочените в решението за образуване на „Синята коалиция" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г. представители могат да упълномощават лица за представляване на коалицията в отделни области на страната, респективно за преупълномощаване на лица за участие в консултации за назначаване на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

2. Освен това от административната преписка на РИК в Първи район - Благоевградски, по издаване на оспорването решение е видно, че кметът на община Сандански е изготвил съобщение по чл. 91, ал. 1 от ИК, адресирано до местните ръководства както на парламентарно представените партии, така и до „Синята коалиция", в което са обявени двете дати за консултации - 14.04. и 16.04.2014 г. На същите дати са проведени и консултациите между политическите партии и коалиции, посочени в чл. 91, ал. 2 от ИК за определяне съставите и разпределение на местата в СИК и тъй като не е постигнато за съгласие, РИК в Първи район - Благоевградски, назначава членовете на СИК в община Сандански по реда на чл. 91, ал. 12 от ИК. Следователно налице е редовно уведомление за провеждане консултациите по чл. 91 от ИК при кмета на община Сандански на коалиция „Синята коалиция" във вида й към регистрацията й за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г. (което е единственото основание на законодателя тя да има представители във всички изборни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.).

Предвид горното и на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Андон Николаев Стойчев, упълномощен от Калоян Томов Хаджийски в качеството му на упълномощен представител на коалиция „Синята коалиция", срещу Решение № 24-ЕП от 28.04.2014 г. на РИК в Първи район - Благоевградски, с което са назначени СИК на територията на община Сандански, област Благоевград, за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения