Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2929-НС
София, 12 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: заявлениe от Павел Андреев Гуджеров – кандидат за народен представител, да не бъде обявен за избран за народен представител в 43-то Народно събрание от листата на ПП „ГЕРБ“ в Седемнадесети изборен район – Пловдивски

Постъпило е заявление вх. № НС-10-14 от 11.11.2015 г. от кандидата за народен представител Павел Андреев Гуджеров, с което заявява, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител в 43-то Народно събрание от листата на ПП „ГЕРБ“ в Седемнадесети изборен район – Пловдивски. Заявлението е във връзка с писмо вх. № НС-10-14 от 11.11.2015 г., с което Председателят на Народното събрание уведомява ЦИК, че пълномощията на народния представител Здравко Димитров Димитров са прекратени и следва да се обяви следващият в листата кандидат от ПП „ГЕРБ“ в Седемнадесети изборен район – Пловдивски. Към писмото е приложено Решение на Народното събрание от 11 ноември 2015 г. за прекратяване пълномощията на народния представител Здравко Димитров Димитров.

Съгласно чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК съгласието на кандидата да бъде регистриран е абсолютна правна предпоставка за регистрацията му от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет, а след произвеждане на изборите за обявяването му за избран за народен представител. Когато кандидат за народен представител подаде заявление до Централната избирателна комисия, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител, следва да се тълкува, че по същество е налице оттегляне на съгласието на кандидата, дадено чрез заявлението по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК, и отказ на заявителя спрямо него да възникнат пълномощията на народен представител след полагане на клетва. Адресираното до ЦИК изявление, съдържащо нежелание на кандидата да бъде обявен за избран за народен представител, препятства възможността ЦИК да стори това поради липсата на правната предпоставка, изразяваща се в съгласието му за регистрация, следствие от което е обявяването му за избран за народен представител и възникване на пълномощия след полагане на клетва. Изричното заявление от кандидата за отказ да бъде обявен за избран обвързва ЦИК и прави невъзможно вземане на решение по реда на чл. 302, ал. 1 от ИК спрямо този кандидат.

От изложеното следва, че кандидатът за народен представител Павел Андреев Гуджеров следва да бъде заличен от листата на ПП „ГЕРБ“, поради заявения отказ да бъде обявен за избран за народен представител, представляващ по същество оттегляне на съгласието за регистрация, като абсолютна правна предпоставка за неговата избираемост.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 255, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА от листата на ПП „ГЕРБ“ кандидата за народен представител Павел Андреев Гуджеров с ЕГН … от Седемнадесети изборен район – Пловдивски, на произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Зам.-председател: Мария Мусорлиева

* Публикувано на

Календар

Решения