Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2927-МИ
София, 10 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: сигнал на ДАНС за нарушение на чл. 180, чл. 187 и чл. 168, ал. 2 от Изборния кодекс, осъществени от „Рус Медия Балкани“ ЕООД като издател на „Комсомольская правда-Балканы“

С вх. № МИ-23-35 от 22.10.2015 г., в ЦИК е постъпила по компетентност информация от председателят на ДАНС Димитър Георгиев, в която се твърди за извършени нарушения на разпоредбите на чл. 180 и чл. 187 от ИК от „Рус Медия Балкани“ ЕООД. Посочено е, че в бр. 71 на „Комсомольская правда-Балканы“ за периода 16-31.10.2015 г., на стр. 4 е поместена реклама на кандидат-кмета за гр. София от партия „Нова алтернатива“ Желяз Турлаков в нарушение на горецитираните разпоредби, тъй като до момента медията не е публикувала на електронната си страница информация за договори за реклама с български политически партии и кандидати не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Горните нарушения се доказвали от приложения бр. 71 на вестник „Комсомольская правда-Балканы“ за периода 16-31.10.2015 г.

Със същият сигнал е ЦИК е сезирана и с информация за нарушение на разпоредбата на чл. 168, ал. 2 от ИК. Посочено е, че в бр. 71 на „Комсомольская правда-Балканы“ за периода 16-31.10.2015г., на стр. 14 са поместени агитационни материали на кандидати на партия „Атака“, които не са обозначени като реклама и в тази представляват нарушение на чл. 168, ал. 2 от ИК. Централната избирателна комисия след като прегледа предоставения със сигнала бр. 71 на „Комсомольская правда-Балканы“ за периода 16-31.10.2015 г. установи, че на стр. 14 на същият е публикувано интервю с кандидатката за общински съветник на община Чепеларе от партия „Атака“ Теодора Кислякова, както и нейна снимка с нагледни инструкции за гласуване при преференциален вот. На същата страница е поместена и снимка с номер на бюлетина на кандидата за кмет на община Чепеларе от партия „Атака“ Борислав Киряков.

На Централната избирателна комисия беше предложен следния проект за решение: „ЦИК след като прегледа предоставения със сигнала бр. 71 на „Комсомольская правда-Балканы“ за периода 16-31.10.2015 г. установи, че на стр. 4 от същият е поместена рекламна брошура на кандидат-кмета за гр. София от партия „Нова алтернатива“ Желяз Турлаков. При извършена служебна проверка се установи също така, че медията не е публикувала на електронната си страница информация за договор за реклама нито с партия „Нова Алтернатива“, нито с кандидата за кмет на гр. София от същата Желяз Турлаков. С оглед на горното Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 180 и чл. 187 от ИК, извършено от „Рус Медия Балкани“ ЕООД.

Централната избирателна комисия след като прегледа предоставения със сигнала бр. 71 на „Комсомольская правда-Балканы“ за периода 16-31.10.2015 г. установи, че на стр. 14 на същия се съдържат описаните по горе публикации, като същите не са обозначени по предвидения в Изборния кодекс начин. С оглед на горното ЦИК счита, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 168, ал. 2 от ИК“.

При обсъждането на така предложения проект на решение бе изразено становище от част от членовете на ЦИК, че изложените твърдения за нарушения на конкретно посочените в сигнала на председателя на ДАНС разпоредби на ИК не са налице, тъй като същите не са подкрепени с писмени доказателства, поради което не могат да се установят по безспорен и категоричен начин.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилия сигнал от председателя на ДАНС за нарушения по чл. 180, 187 и чл. 168, ал. 2 от ИК, извършени от „Рус Медия Балкани“ ЕООД, като издател на „Комсомольская правда-Балканы“. От присъстващите в залата 14 членове на комисия за проекта гласуваха 6 членове – Г. Баханов, Е. Христов, И. Ивков, М. Бойкинова, Р. Цачев и Ц. Томов, и против проекта на решение гласуваха 8: А. Андреев, Ив. Алексиева, Р. Сидерова, К. Нейкова, Т. Цанева, С. Солакова, М. Сюлейман и И. Грозева.

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения