Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2926-МИ/НР
София, 9 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Брацигово, област Пазарджик

Постъпило е предложение от упълномощен представител на партия ГЕРБ чрез община Брацигово с вх. № МИ-06-701/09.11.2015 г. относно промени в състава на ОИК – Брацигово. Постъпило е и заявление с вх. № МИ-06-702 /09.11.2015 г. от Йордан Петров Павлов – председател на ОИК – Брацигово, за предсрочно прекратяване на пълномощията му поради наличие на обстоятелство по чл. 66 от ИК.

Предлага се като председател на ОИК – Брацигово, да бъде преназначена Ганка Николова Рускова – член на ОИК, а на мястото й да бъде назначен Веселин Емилов Богомилов – резервен член на ОИК от квотата на партия ГЕРБ.

В преписката по Решение № 1666-МИ/НР от 1 септември 2015 г. за назначаване на ОИК – Брацигово, се съдържат декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и диплома за завършено образование на Ганка Николова Рускова и Веселин Емилов Богомилов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Брацигово, област Пазарджик, Йордан Петров Павлов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Брацигово, област Пазарджик, Ганка Николова Рускова, ЕГН …, досегашен член на ОИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Брацигово, област Пазарджик, Веселин Емилов Богомилов, ЕГН ...

На назначените председател и член да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения