Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2923-МР
София, 11 декември 2023 г.

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Белащица, община Родопи, област Пловдив, на 17 декември 2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от ОИК – Родопи, с вх. № МР-15-1506 от 08.12.2023 г. относно предстоящ местен референдум в с. Белащица, община Родопи, област Пловдив, на 17 декември 2023 г.

Със Заповед № РД-20-122/27.10.2023 г. на областния управител на област Пловдив е насрочен местен референдум на 17 декември 2023 г. в с. Белащица, община Родопи, с въпрос „Искате ли село Белащица, запазвайки статута си на село, да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“.

Във връзка с горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 ИК и чл. 7, ал. 2 и 3 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на ОИК – Родопи, област Пловдив, за подготовка и произвеждане на местен референдум в с. Белащица, община Родопи, област Пловдив, на 17 декември 2023 г., както следва:

Председател                                             – 510 лева

Заместник-председател                         – 480 лева

Секретар                                                   – 480 лева

Член                                                           – 450 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на членовете на СИК за произвеждане на местен референдум в с. Белащица, община Родопи, област Пловдив, на 17 декември 2023 г., както следва:

Председател                                             – 205 лева

Секретар                                                   – 205 лева

Член                                                           – 195 лева

3. На членовете на СИК по чл. 444, ал. 1 ИК, които предават протоколите и книжата в ОИК, определя по 10 лева допълнително възнаграждение извън посоченото в т. 2.

4. Възнагражденията на ОИК и СИК, както и разноските при евентуално обжалване на резултатите, са за сметка на общинския бюджет, като възнагражденията не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на общинския бюджет.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения