Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2920-НС
София, 9 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: обявяване на Ирена Любенова Соколова за народен представител в Четиринадесети изборен район – Пернишки

С писмо вх. № НС-02-27/06.11.2015 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 6 ноември 2015 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Вяра Михайлова Церовска като народен представител от Четиринадесети изборен район – Пернишки, издигнат от листата на политическа партия „ГЕРБ“ в 43-то Народно събрание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за народен представител в 43-то Народно събрание от Четиринадесети изборен район – Пернишки, Ирена Любенова Соколова, ЕГН …, от листата на политическа партия „ГЕРБ“.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения