Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2920-ПВР/МИ
София, 24 февруари 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Лозница, област Разград

Постъпило е предложение с вх. № 227/17.02.2014 г. от Ибрахим Ахмедов - председател на Общинския съвет на ДПС - гр. Лозница, за промяна в състава на ОИК - Лозница, област Разград. Предлага се на мястото на Ферди Вижданов Ахмедов - член на комисията, да бъде назначена Сюлбие Ибрахимова Мехмедова. Към предложението са приложени: заявление от Ферди Вижданов Ахмедов за освобождаването му като член на ОИК - Лозница; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Сюлбие Ибрахимова Мехмедова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Лозница, област Разград, Ферди Вижданов Ахмедов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Лозница, област Разград, Сюлбие Ибрахимова Мехмедова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения