Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 292-НС
София, 23 юни 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Институт за политики и развитие“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 17 от 22.06.2021 г. от „Институт за политики и развитие“, представлявано от Емил Торком Мечикян, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Емил Торком Мечикян, представляващ сдружението, в Димитрина Константинова Александрова;

- пълномощно от Емил Торком Мечикян, представляващ сдружението, в полза на 14 (четиринадесет) лица – представители на сдружение „Институт за политики и развитие“;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 14 (четиринадесет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 14 лица.

На 22.06.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт за политики и развитие“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всичките 12 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 2 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Институт за политики и развитие“ за участие с наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 12 (дванадесет) упълномощени представители на сдружение „Институт за политики и развитие“, както следва:

Три имена

ЕГН

1.

Тодор Борисов Томов

 

2.

Катя Атанасова Томова

 

3.

Ангел Митов Ангелов

 

4.

Анна Николова Ангелова

 

5.

Марина Нейчева Христева

 

6.

Петко Рангелов Христев

 

7.

Елена Юлиянова Йорданова

 

8.

Анастасия Блестанова Божкова

 

9.

Антоанета Иванова Карацанева-Табакова

 

10.

Стефка Блестанова Табакова

 

11.

Велизар Благоев Ранев

 

12.

Ивелина Костадинова Митева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения