Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 292-ЕП
София, 10 май 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „ВОЛЯ“ чрез пълномощника Огнян Иванов Цонев срещу решение № 40-ЕП 05.05.2019 г. на Районна избирателна комисия във Втори район – Бургаски

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № ЕП-15-26\4 от 10.05.2019 г. от Огнян Иванов Цонев, в качеството му на упълномощен представител на политическа партия „ВОЛЯ“, чрез Районна избирателна комисия във Втори район – Бургаски. Жалбата е срещу решение № 40-ЕП 05.05.2019 г. на Районна избирателна комисия във Втори район – Бургаски.

В жалбата се твърди, че при провеждане на консултациите и назначаване на съставите на СИК в община Руен са допуснати груби нарушения на Изборния кодекс. Липсва назначен представител на ПП „ВОЛЯ“ във всички секционни избирателни комисии в рамките на общината, въпреки че ПП „ВОЛЯ“ е предложила член за всяка СИК, което противоречи на чл. 92, ал. 6 ИК и не е спазено съотношението на парламентарно представените партии и коалиции.

Жалбоподателят счита, че независимо от съдържанието на протоколите от проведените консултации, както и независимо от каквито и да са съгласувани уговорки между участниците в консултациите, РИК не може да назначи състав на СИК, в който няма поне един представител на парламентарно представените партии и коалиции. Районната избирателна комисия е следвало да вземе предвид и възражението на Анета Петрова, подадено след проведените консултации, и да се съобрази, че макар и формално протоколите от консултациите да са подписани от представител на ПП „ВОЛЯ“, съгласие не е налице.

Жалбоподателят моли решение № 40-ЕП от 05.05.2019 г. на РИК във Втори район – Бургаски, да бъде обявено за нищожно, а при условията на евентуалност – да го отмени като незаконосъобразно в неговата цялост.

Централната избирателна комисия счита, че искането за прогласяване на решението на РИК за нищожно е неоснователно, тъй като:

- Районната избирателна комисия е компетентният орган да се произнесе;

- Решението е взето с необходимото и поименно мнозинство;

- Решението е подписано от зам.-председател и секретар;

- Решението е разбираемо.

Производството е по чл. 73, ал. 1 от ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички документи и обстоятелства по административната преписка, намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК във Втори район – Бургаски, а по същество – за неоснователна.

Обжалваното решение е взето при наличие на необходимия кворум и предвиденото съгласно чл. 70, ал. 3 и ал. 4 ИК мнозинство.

 

 

Видно от протокол за проведените консултации при кмета на община Руен, е че е постигнато съгласие относно назначаване съставите на СИК на територията на община Руен. В консултациите са участвали ПП „ГЕРБ“, коалиция „БСП за България“, партия „ДПС“, коалиция „Обединени патриоти“, партия „ВОЛЯ“ и коалиция „ББЦ, ВМРО – БНД“.

С решение № 40-ЕП от 05.05.2019 г. РИК във Втори район – Бургаски, е назначила съставите на 52 секционни избирателни комисии съгласно поименен списък – приложение № 1 към решението. От същото се установява, че общият брой назначени лица в СИК от партия „ВОЛЯ“ са 28, а в консултациите партията е направила предложение за 39 членове.

При проведените консултации кметът на общината е направил списък за съставите на 52 СИК в община Руен, разпределени между политическите партии и коалиции, участвали в консултациите, който е част от протокола. В списъка се съдържа за всяка СИК на територията на общината подробно разпределение, включващо ръководство и членове, между участвалите в консултациите представители на партии и коалиции.

Видно от протокола е, че представителят на ПП „ВОЛЯ“ Анета Христова Петрова е подписала същия без възражения или особено мнение.

Съгласно разпоредбата на чл. 91, ал. 8 ИК в случаите, когато е постигнато съгласие, кметът представя в РИК писмено предложение за съставите на СИК, документите, представени от партиите и коалициите, протоколите от проведените консултации, включително и писмените им възражения, ако има такива, и копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването им. Съгласно разпоредбата на чл. 91, ал. 11 ИК в случаите, когато е постигнато съгласие, РИК назначава секционните избирателни комисии по предложението на кмета на общината, направено по реда на чл. 91, ал. 8 ИК.

При така въведената законова регламентация в ИК РИК във Втори район – Бургаски, е била обвързана от предложението на кмета на община Руен за съставите на СИК на територията на община Руен. Кметът в изпълнение на законовите изисквания е направил предложения за съставите на СИК и е изпратил преписката на РИК във Втори район – Бургаски. На заседание на 30 април 2019 г. РИК във Втори район – Бургаски, не е приел решение за назначаване съставите на СИК поради липсата на необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите за вземане на решение. С вх. № ЕП-15-26\1 от 02.05.2019 т. РИК във Втори район – Бургаски, е изпратила преписката за решение от Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия с протоколно решение от 04.05.2019 г. е върнала преписката на РИК с указание да назначи съставите на СИК на основание чл. 91, ал. 1, т. 11 ИК поради наличие на постигнато съгласие за назначаването на СИК при проведените консултации при кмета на община Руен.

В изпълнение на указанията на ЦИК РИК във Втори район – Бургаски, с решение № 40-ЕП от 05.05.2019 г. е назначила съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Руен при спазване разпоредбата на чл. 91, ал. 1, т. 11 ИК.

Направеното възражение от жалбоподателя, че не е спазена разпоредбата на чл. 92, ал. 6 ИК е неоснователно. Разпоредбата на чл. 92, ал. 6 ИК не е императивна, а регламентира правото, но не е задължение на всяка парламентарно представена партия или коалиция да има поне един член в съставите на СИК. В консултациите ПП „ВОЛЯ“ е направила предложение за съставите на СИК, които видно от приложения списък не са изцяло удовлетворени, но от друга страна, представителят на политическата партия изрично се е съгласил с изготвения списък на СИК в резултат на проведените консултации. Именно на консултациите участвалите представители на политическите партии и коалиции следва да направят своите възражения, особени мнения и да не се съгласят с направените предложения за съставите на СИК, постигнати за съставите на СИК. Такова възражение политическата партия е направила на 25.04.2019 г., т.е. след приключване на консултациите, които са били проведени на 17.04.2019 г. В хипотезата на постигнато съгласие РИК във Втори район – Бургаски правилно е назначила съставите на СИК в община Руен при съобразяване с разпоредбата на чл. 91, ал. 11 ИК.

По горните съображения Централната избирателна комисия счита, че решение № 40-ЕП от 05.05.2019 г. на РИК във Втори район – Бургаски, е правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допуснати нарушения, които да обуславят неговата отмяна, поради което същото следва да бъде потвърдено.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ПП „ВОЛЯ“ чрез пълномощника Огнян Иванов Цонев срещу решение № 40-ЕП 05.05.2019 г. на Районна избирателна комисия във Втори район – Бургаски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения