Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 292-ЕП
София, 4 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Галин Славчев Костов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – Ямбол, срещу решение № 18-ЕП от 30.04.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район – Ямболски

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, по електронната поща с наш вх. № ЕП-15-110/03.05.2014 г. от Галин Славчев Костов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, срещу решение № 18-ЕП от 30.04.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски. С решение № 18-ЕП от 30.04.2014 г. РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, отхвърля предложения проект на решение по горепосочения сигнал.

Жалбоподателят счита обжалваното от него решение за неправилно и незаконосъобразно. В депозираната жалба същият твърди, че е подал в РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, сигнал относно незаконно поставени предизборни билбордове на коалиция „Коалиция за България" на кръстовище на ул. „Бузлуджа" и ул. „Александър Стамболийски", както и на Крайречен булевард до Канална помпена станция, като сочи, че тези места са извън определените за поставяне на агитационни материали съгласно Заповед № РД-02-00-264 от 23.04.2014 г. на кмета на община Ямбол.

Преписката по жалбата, изпратена от РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, съдържа: пълномощно - 2 бр., копие от сигнал с вх. № 44/28.04.2014 г. и № 1 от 28.04.2014 г. по регистъра на жалбите, подаден от Галин Костов, копие на регистъра на жалбите и сигналите в РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, копие на Заповед № РД-02-00-264 от 23.04.2014 г. на кмета на община Ямбол, протокол № 10 от 30.04.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, копие на решение № 18-ЕП от 30.04.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, и извадка от интернет страницата на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски на решение № 18-ЕП от 30.04.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски.

На свое заседание на 4 май 2014 г. Централната избирателна комисия разгледа проект за решение по гореописаната жалба, с който се отменя решение № 18-ЕП от 30 април 2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, и връща преписката на същата за предприемане на необходимите действия по премахване на агитационните материали. Докладваният проект не събра необходимото мнозинство от две трети за приемане на решението и на основание чл. 53, ал. 4 от ИК се счита, че е налице решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект на решение по жалба на Галин Славчев Костов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, срещу решение № 18-ЕП от 30.04.30154 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски.

Решението за отхвърляне подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения