Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2919-НС
София, 9 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: обявяване на Стефан Стайнов Желев за народен представител в Тридесети изборен район – Шуменски

С писмо вх. № НС-02-24/06.11.2015 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 6 ноември 2015 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Любомир Димитров Христов като народен представител от Тридесети изборен район – Шуменски, издигнат от листата на политическа партия „ГЕРБ“ в 43-то Народно събрание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с Решение на ЦИК № 2918-НС от 9 ноември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за народен представител в 43-то Народно събрание от Тридесети изборен район – Шуменски, Стефан Стайнов Желев, ЕГН …, от листата на политическа партия „ГЕРБ“.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения