Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2918-НС
София, 9 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: заявления от Донка Димитрова Иванова и Селиме Мехмедова Кърджалиева – кандидати за народни представители, да не бъдат обявявани за народни представители в 43-то Народно събрание от листата на ПП „ГЕРБ“ в Тридесети изборен район – Шуменски

Постъпили са заявления, и двете с вх. № НС-05-109 от 02.11.2015 г., от кандидатите за народни представители Донка Димитрова Иванова и Селиме Мехмедова Кърджалиева, с които заявяват, че не желаят да бъдат обявени за избрани за народни представители в 43-то Народно събрание от листата на ПП „ГЕРБ“ в Тридесети изборен район – Шуменски. Молят Централната избирателна комисия да предприеме съответните действия по обявяване за избран за народен представител следващия в листата на ПП „ГЕРБ“ кандидат. С писма изх. № НС-02-20 и № НС-02-21 от 05.11.2015 г. ЦИК е уведомила Председателя на Народното събрание за подадените от кандидатите заявления. С писма изх. № НС-05-110 и № НС-02-111 от 05.11.2015 г. ЦИК е уведомила заявителите, че ще се произнесе по техните искания след решение на Народното събрание за прекратяване пълномощията на народния представител Любомир Димитров Христов. С вх. № НС-02-24 от 06.11.2015 г. в ЦИК е постъпило Решение на Народното събрание от 6 ноември 2015 г., с което са прекратени пълномощията на народния представител Любомир Димитров Христов.

Съгласно чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК съгласието на кандидата да бъде регистриран е абсолютна правна предпоставка за регистрацията му от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет, а след произвеждане на изборите за обявяването му за избран за народен представител. Когато кандидат за народен представител подаде заявление до Централната избирателна комисия, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител, следва да се тълкува, че по същество е налице оттегляне на съгласието на кандидата, дадено чрез заявлението по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК. Адресираното до ЦИК изявление, съдържащо нежелание на кандидата да бъде обявен за избран за народен представител, препятства възможността ЦИК да стори това поради липсата на правната предпоставка, изразяваща съгласието му за регистрация, съответно обявяването му за народен представител. Налице е по същество изявление за отказ от страна на кандидата да бъде обявен за избран, който обвързва ЦИК и прави невъзможно вземане на решение по реда на чл. 302, ал. 1 от ИК спрямо този кандидат.

От изложеното следва, че подалите заявления кандидати за народни представители Донка Димитрова Иванова и Селиме Мехмедова Кърджалиева следва да бъдат заличени от листата на ПП „ГЕРБ“ поради оттегляне на съгласието за регистрация като абсолютна правна предпоставка за тяхната избираемост.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 255, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА от листата на ПП „ГЕРБ“ кандидатите за народни представители Донка Димитрова Иванова с ЕГН … и Селиме Мехмедова Кърджалиева с ЕГН … от Тридесети изборен район – Шуменски, на произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения