Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2915-ПВР/МИ
София, 13 февруари 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Бобов дол, област Кюстендил

Постъпили са заявления с вх. № 209 от 13.02.2014 г. от Иво Сашов Герасимов за освобождаването му като член на ОИК - Бобов дол, област Кюстендил, по лични причини, и вх. № 210/13.02.2014 г. от Ина Симеонова Драгомирова за освобождаването й като член на ОИК - Бобов дол, област Кюстендил.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Бобов дол, област Кюстендил, Иво Сашов Герасимов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Бобов дол, област Кюстендил, Ина Симеонова Драгомирова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения