Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2911-МИ
София, 6 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Мариян Йорданов Димитров – представляващ МК „Бъдеще за Русе“, срещу решение № 194-МИ от 20.10.2015 г. на ОИК – Русе

Постъпила е жалба по електронната поща на ЦИК чрез Общинската избирателна комисия – Русе, с вх. № МИ-15-1600 от 24.10.2015 г. от Мариян Йорданов Димитров – представляващ МК „Бъдеще за Русе“, срещу решение № 194-МИ от 20.10.2015 г. на ОИК – Русе, с което не е разгледана по същество жалба на Мариян Йорданов Димитров за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 5 от ИК. Към жалбата са приложени: решение № 194-МИ от 20.10.2015 г. на ОИК – Русе; протокол № 34 от 20.10.2015 г. на ОИК – Русе; жалба с вх. № 274 от 20.10.2015 г. по описа на ОИК – Русе.

Жалбоподателят твърди, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение като се укаже на ОИК – Русе, да предприеме всички действия за установяване на горепосоченото нарушение.

Жалбата е подадена от лице с правен интерес в законоустановения срок. Същата е допустима, разгледана по същество е основателна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложената преписка, установи следното:

Общинската избирателна комисия – Русе, се е запознала с жалбата.. Не е извършила проверка на място относно твърденията, изложеното в жалбата, както и не е постигнала съгласие относно искането за предоставяне на видеозаписи от охранителните камери на община Русе за установяване на твърдяното нарушение на ИК, като е постановила решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия счита, че оспорваното решение на ОИК – Русе, е неправилно и незаконосъобразно. Същото е постановено при неизяснена фактическата обстановка и следва да бъде отменено.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 194-МИ от 20.10.2015 г. на ОИК – Русе.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Русе, за ново произнасяне с оглед изложените мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения