Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2909-МИ
София, 6 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: молба от Милен Петров Ангелов, издигнат за независим кандидат за общински съветник от инициативен комитет, за прогласяване нищожност на решение № 267-МИ от 19.10.2015 г. на ОИК – Велико Търново

Постъпило е писмо от Върховния административен съд, заведено с вх. № МИ-08-267/04.11.2015 г., с което е препратена молба, заведена във Върховния административен съд с вх. № 16115/03.11.2015 г., от Милен Петров Ангелов за прогласяване нищожност на решение № 267-МИ от 19.10.2015 г. на ОИК – Велико Търново, с което ОИК – Велико Търново е отказала регистрацията на Милен Петров Ангелов като независим кандидат за общински съветник в община Велико Търново.

Жалбоподателят счита, че решението на ОИК – Велико Търново, е нищожно, тъй като комисията не е изпълнила решение № 10781 от 15.10.2015 г. на Върховния административен съд по адм.д. № 11883/2015 г. Излага съображения, че решението на ОИК противоречи на влязъл в сила съдебен акт, поради което е нищожно на основание чл. 177, ал. 2 от АПК. Счита, че настъпилите нови обстоятелства, обосновали решението на ОИК, не са основание за неспазване на влязло в сила съдебно решение, а са основание за касационно обжалване на решението на Върховния административен съд.

Молбата е подадена от лице с правен интерес, но разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с молбата, установи следното:

При постановяване на решение № 267 от 19.10.2015 г. ОИК – Велико Търново, е взела предвид обстоятелството, че на 19.10.2015 г. са постъпили 52 бр. декларации от лица, фигуриращи в подписката, с твърдения, че след като са се запознали със същата, са установили, че имената им фигурират там, без да са се подписвали. Общинската избирателна комисия, след като се е запознала с мотивите към решението на ВАС относно тълкуването на влязло в сила решение № 10781/2015 г. по адм.д. № 11883/2015 г., е приела, че при регистрацията на независимия кандидат следва да се съобрази с всички законови изисквания на ИК, както и с фактите и обстоятелствата, които не са били предмет на отказа за регистрация, произнесен с решение № 233/07.10.2015 г. на ОИК. Обективните предели на силата на присъдено нещо на влязлото в сила съдебно решение № 10781/2015 г. по адм. д. № 11883/2015 г. на ВАС включват само правно-релевантните факти в проведеното съдебно производство по делото, а не други последващи обстоятелства, които изобщо не са обсъждани в този процес и не са били основание за постановяване на атакувания отказ на ОИК – Велико Търново. В този смисъл са мотивите на решение № 10881/19.10.2015 г. по адм.д. № 11883/2015 г. на ВАС. Като е обсъдила новите обстоятелства, Общинската избирателна комисия е приела, че подписката на независимия кандидат не отговаря на изискванията на чл. 414, ал. 4 и чл. 416, ал. 4 от ИК, тъй като съдържа по-малко от 500 избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Така постановеното решение не противоречи на решение № 10781/15.10.2015 г. на ВАС. Поради изложеното не са налице предпоставките на чл. 177, ал. 2 от АПК за прогласяване нищожността на оспореното решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Милен Петров Ангелов, издигнат за независим кандидат за общински съветник от инициативен комитет, за прогласяване на нищожност на решение № 267-МИ от 19.10.2015 г. на ОИК – Велико Търново, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения