Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2902-МИ
София, 16 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: определяне на реда и условията за провеждане на заседания и дежурства на общинските избирателни комисии и определяне размера на възнагражденията на членовете на ОИК с мандат 2023-2027 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 7 във връзка с чл. 83, ал. 4 и чл. 87, ал. 1, т. 30, чл. 463, ал. 1, 2 и 3 и чл. 465 от Изборния кодекс и чл. 27, ал. 1, чл. 30, ал. 4 – 10, чл. 42, ал. 1 – 5 във връзка с чл. 38, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Основания за провеждане на заседания от общинските избирателни комисии (ОИК) с мандат 2023-2027 г.

1. За периода 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до края на мандата ОИК провеждат заседания в случаите на:

а) приемане на решение за прекратяване на пълномощията на общинския съвет, ако в продължение на три месеца общинският съвет не проведе заседание в случаите по чл. 27, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА);

б)  приемане на решение за предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник в хипотезите, описани в чл. 30, ал. 4, т. 5, 6 и 10 от ЗМСМА и за обявяване за избран общински съветник следващия в съответната листа кандидат;

в) приемане на решение, с което ОИК констатира, че са прекратени пълномощията на общинския съветник, за когото е налице съответното обстоятелство по чл. 30, ал. 4, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 от ЗМСМА и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата кандидат;

г) приемане на решение за предсрочно прекратяване на пълномощия на кмет в хипотезите, описани в чл. 42, ал. 1, т. 2, 5 и 10 ЗМСМА;

д) приемане на решение, с което ОИК констатира, че са прекратени пълномощията на кмета, за когото е налице съответното обстоятелство по чл. 42, ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 ЗМСМА и уведомява ЦИК, като изпраща решението заедно с всички документи, установяващи основанието за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета (чл. 463, ал. 3 от ИК);

е) приемане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор (чл. 87, ал. 1, т. 30 ИК) в случаите, когато няма избран кмет на втория тур или изборът за общинските съветници или на кмет е обявен за недействителен;

ж) приемане на писмено становище по насрочени срещу решения на ОИК съдебни дела и приемане на решение за процесуално представителство по тях;

з) на основание решение на ЦИК;

и) в други случаи, предвидени в нормативен акт.

 

ІІ. Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник

2. Заседания за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник.

2.1. Основание за провеждането на такива заседания е писмено уведомление до ОИК от председателя на общинския съвет или друг компетентен орган, към което са приложени някои от следните документи в зависимост от конкретния случай:

а) документ, издаден от председателя на общинския съвет за неучастието на общински съветник в три поредни заседания или общо в пет заседания през годината без уважителни причини (чл. 30, ал. 4, т. 5 ЗМСМА);

б) медицински документ, удостоверяващ, че общински съветник поради заболяване се намира в трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца (чл. 30, ал. 4, т. 6 ЗМСМА);

в) документ за неизпълнение на задълженията по чл. 34, ал. 6 във връзка с ал. 5 ЗМСМА (чл. 30, ал. 4, т. 10 ЗМСМА);

 

III. Констатиране предсрочното прекратяване на пълномощията на общински съветник

3. Заседания, на които се констатира предсрочното прекратяване на пълномощията на общински съветник.

3.1. ОИК провежда заседания, на които установява настъпили юридически факти въз основа на които са предсрочно прекратени пълномощията на общински съветник, като ОИК само констатира настъпилото по закон (ex lege) прекратяване. Основание за провеждане на заседанията е писмено уведомление до ОИК от председателя на общинския съвет или друг компетентен орган, към което са приложени някои от следните документи в зависимост от конкретния случай:

а) заверен от съда препис от влязло в сила съдебно решение за поставяне под запрещение на общински съветник (чл. 30, ал. 4, т. 1 ЗМСМА);

б) заверен от съда препис от влязла в сила присъда, с която общинският съветник след избирането му е осъден на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност (чл. 30, ал. 4, т. 2 ЗМСМА);

в) оставка на общинския съветник, подадена чрез председателя на общинския съвет до ОИК (чл. 30, ал. 4, т. 3 ЗМСМА);

г) решение (или удостоверение) на Централната избирателна комисия за обявяване на общинския съветник за избран за народен представител (чл. 30, ал. 4, т. 4 ЗМСМА);

д) решение на Народното събрание за избор на общински съветник за министър (чл. 30, ал. 4, т. 4 ЗМСМА);

е) решение на Министерския съвет за назначаване на общински съветник за областен управител (чл. 30, ал. 4, т. 4 ЗМСМА);

ж) решение на ОИК за избиране на общински съветник за кмет (чл. 30, ал. 4, т. 4 ЗМСМА);

з) заповед за назначаване на общински съветник за заместник-министър, заместник-областен управител, зам.-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация (чл. 30, ал. 4, т. 4 ЗМСМА);

и) копие от решение на общинския съвет и копие от броя на „Държавен вестник”, в който е публикуван указът на президента на Република България за извършени административно-териториални промени, водещи до закриване на общината или до промяна на постоянния адрес на общинския съветник извън територията на общината (чл. 30, ал. 4, т. 7 и 8 ЗМСМА);

к) удостоверение или друг документ от съответния компетентен орган за избирането на общинския съветник или назначаването му на някоя от изброените длъжности и органи (член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз), удостоверяващи това обстоятелство (чл. 30, ал. 4, т. 9 ЗМСМА);

л) заверен препис на влязло в сила решение, с което е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (чл. 30, ал. 4, т. 11 ЗМСМА);

м) документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи, че общински съветник не отговаря на условията за избираемост (чл. 30, ал. 4, т. 12 от ЗМСМА);

н) заверено от общинската администрация копие от акт за смърт (чл. 30, ал. 4, т. 13 ЗМСМА).

 

ІV. Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет

4. Заседания за предсрочно прекратяване пълномощията на кмет.

4.1. Основание за провеждане на заседания за предсрочно прекратяване пълномощията на кмет е писмено уведомление до ОИК от председателя на общинския съвет или друг компетентен орган, към което са приложени някои от следните документи в зависимост от конкретния случай (чл. 42, ал. 1 ЗМСМА):

а) медицински документ, удостоверяващ, че кметът поради заболяване се намира в трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца (чл. 42, ал. 1, т. 2 ЗМСМА);

б) документ от компетентен орган, от който се установява осъществяване на дейност или заемане на длъжност по чл. 41, ал. 1 ЗМСМА и неизпълнение на задълженията в срока по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА от кмета (чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА);

в) документи, издадени от компетентните органи, удостоверяващи, че кметът неоснователно отсъства от работа за повече от един месец (чл. 42, ал. 1, т. 10 ЗМСМА);

 

V. Констатиране и обявяване предсрочното прекратяване пълномощията на кмет

5. Заседания за констатиране предсрочното прекратяване пълномощията на кмет.

5.1. ОИК провежда заседания, на които установява настъпили юридически факти въз основа на които са предсрочно прекратени пълномощията на кмет, като ОИК само констатира настъпилото по закон (ex lege) прекратяване. Основание за провеждане на заседанията е писмено уведомление до ОИК от председателя на общинския съвет или друг компетентен орган, към което са приложени някои от следните документи в зависимост от конкретния случай (чл. 42, ал. 1 ЗМСМА):

а) оставка на кмета, подадена чрез председателя на общинския съвет до ОИК (чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА);

б) заверен от съда препис от влязла в сила присъда, с която кметът след избирането му е осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна служба (чл. 42, ал. 1, т. 4 ЗМСМА);

в) копие от решение на общинския съвет и копие от броя на „Държавен вестник”, в който е публикуван указът на президента на Република България за извършени административно-териториални промени, водещи до закриване на общината, района или кметството, или до промяна на постоянния адрес на кмета в общината или кметството (чл. 42, ал. 1, т. 6 и 7 ЗМСМА);

г) препис от решение (или удостоверение) на ЦИК за обявяване на кмета за избран за народен представител (чл. 42, ал. 1, т. 8 ЗМСМА);

е) решение на Народното събрание за избор на кмета за министър (чл. 42, ал. 1, т. 8 ЗМСМА);

ж) решение на Министерския съвет за назначаване на кмета за областен управител (чл. 42, ал. 1, т. 8 ЗМСМА);

з) заповед за назначаването на кмета за заместник-министър, заместник-областен управител или за назначаването му на друга длъжност по служебно правоотношение, както и трудов договор за заемане на друга длъжност по трудово правоотношение (чл. 42, ал. 1, т. 8 ЗМСМА);

и) документ от компетентен орган, от което се установява осъществяване на дейност или заемане на длъжност в нарушение на забраните по чл. 41, ал. 1 ЗМСМА от кмета за времето на мандата му (чл. 42, ал. 1, т. 9 ЗМСМА);

к) заверен препис на влязло в сила решение, с което е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (чл. 42, ал. 1, т. 11 ЗМСМА);

л) документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи, че кметът на общината, района или кметството не отговаря на условията за избираемост (чл. 42, ал. 1, т. 12 ЗМСМА);

м) заверено от общинската администрация копие от акт за смърт на кмета (чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА).

 

VI. Заседания на ОИК по други въпроси

6.1. На заседанията на ОИК проведени на основанията по раздел IV и V от това решение, ОИК приема решение да уведоми ЦИК на основание чл. 463, ал. 3 и 4 от ИК, ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

6.2. Когато след прекратяване пълномощията на кмет до края на мандата остава по-малко от една година, частичен избор за кмет не се произвежда. В тези случаи общинският съвет избира кмет.

6.3. При настъпване на основанията на чл. 465 ИК ОИК провежда заседание и взема решение да уведоми ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор.

 

VII. Дежурства.

7. Членовете на ОИК дават целодневни дежурства за:

а) подготовка на материалите за провеждане на заседанията на ОИК в случаите, посочени в закона и настоящото решение;

б) процесуално представителство на ОИК по дела пред съдилищата;

в) комплектоване на преписката за изпращане в съда и за изготвяне на писмено становище;

г) предоставяне на изискани от съдилищата, разследващите органи или други държавни и общински органи документи или друга информация;

д) при предаване и получаване на изборни книжа по разпореждане на съдилищата или в изпълнение на други разпореждания;

е) по указание на ЦИК.

 

VIII. Възнаграждения за заседания и дежурства

8. Централната избирателна комисия определя размера на възнагражденията на членовете на ОИК за дежурства и за заседания, в които са участвали, за периода от 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до края на мандата, както следва:

 

Председател                                       - 65 лева

Заместник-председател                   - 55 лева

Секретар                                             - 55 лева

Член                                                     - 50 лева

 

9. Възнагражденията на членовете на ОИК се определят с решение на ЦИК за всеки отделен случай след преценка на основанието и обема за извършената работа. За целта ОИК са длъжни да представят на ЦИК следните документи:

а) искане за заплащане на възнаграждение на членове на ОИК, в което се описва накратко кога е проведено заседанието или дежурството, както и основанието за провеждането му (посочва се съответната точка от настоящото решение), участвалите в заседанието или дежурството членове;

б) протокол (или препис от протокол) от заседанието на ОИК, в който се отразяват присъствалите членове на ОИК и техните длъжности, както и приетите решения;

в) при дежурство – справка, подписана от председателя и секретаря на комисията, в която се описва на какво основание, какви дейности са изпълнени и от кои членове на ОИК .

10. Исканията се комплектуват по реда на т. 9 и се изпращат в Централната избирателна комисия в едномесечен срок от датата на провеждането на заседанието или дежурството.

11. Възнагражденията на членовете на ОИК при провеждане на заседания и дежурства са за сметка на държавния бюджет и се изплащат от бюджета на ЦИК.

12. На членовете на общинските избирателни комисии, чиито постоянен или настоящ адрес е извън населеното място, където се провеждат заседанията на ОИК, се заплащат разходи за пътуване. Разходите са за сметка на държавния бюджет и се изплащат чрез бюджета на съответната община.

13. Не се изплащат възнаграждения за дежурства, проведени в деня на заседание на ОИК.

 

ІX. Възнаграждение на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нови или частични избори

14. Възнаграждението на членовете на ОИК и на СИК за произвеждане на нови или частични избори или местен референдум се определя с отделно решение на ЦИК.

15. В случаите когато се изплаща възнаграждение за произвеждане на нов или частичен избор или местен референдум, не се дължи отделно възнаграждение на членовете на ОИК за заседания и дежурства.

X. Общи разпоредби

16. Общинските избирателни комисии приемат решенията по раздели II, III, IV и V от това решение при спазване указанията на ЦИК, приети в отделно решение.

17. Членовете на общинската избирателна комисия се освобождават от служебните или трудовите им задължения за времето, необходимо за участието им в комисията. За това време те ползват по свой избор неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов или служебен стаж, или по тяхно искане - полагащия им се платен годишен отпуск.

18. Кметът на общината осигурява условия (подходящо помещение, компютър, телефон, канцеларски материали и др.) за провеждане на заседания на ОИК в периода 7 дни след обявяване на резултатите от изборите за общински съветници и за кметове до края на мандата на комисията и каса за съхранение на документите и печата на ОИК. Кметът на общината трябва да осигурява чрез експерти от общинската администрация публикуването и поддържането на интернет страницата на ОИК.

19. Общинската избирателна комисия обявява на интернет страницата си и на общодостъпно и видно място в общината адрес за кореспонденция, телефон за връзка и e-mail.

20. Общинската избирателна комисия непрекъснато поддържа актуални регистрите, които води на интернет страницата си съгласно чл. 86 от ИК, като публикува незабавно взетите решения, протоколите от заседанията, съобщенията за свикването на заседания и проектите за дневен ред, постъпилите жалби и др.

21. Възнагражденията на ОИК за заседания и дежурства не се изплащат ако документите и справките не са надлежно оформени, изпратени в оригинал и придружителното писмо не е подписано от председателя и секретаря на ОИК.

22. При приемането на решенията на ОИК по раздели II,III, IV и V от това решение се прилагат указанията на ЦИК дадени с решение № 2901-МИ от 16.11.2023 г. и приложенията към него.

Това решение отменя Решение № 1133-МИ от 14.04.2022 г.  и всички актове на Централната избирателна комисия относно заседания, дежурства и възнаграждения на ОИК.

Решението подлежи на обжалване на основание чл. 58, ал. 4 от Изборния кодекс пред Административен съд – София-град, чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения