Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2901-МИ
София, 16 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: действия на ОИК при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран, както и при предсрочно прекратяване пълномощията на кмет

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 458, чл. 459 и чл. 463 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 4 – 8 и чл. 42, ал. 1 – 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5, 6 и 10 ЗМСМА

1. При получаване в Общинската избирателна комисия (ОИК) на документи, удостоверяващи наличие на обстоятелствата за предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник в хипотезите, описани в чл. 30, ал. 4, т. 5, 6 и 10 ЗМСМА, ОИК провежда заседание в тридневен срок от постъпване на документите.

2. На заседанието ОИК се запознава с постъпилите документи и изпраща писмено уведомление на общинския съветник за постъпилите документи, удостоверяващи основанието за предсрочно прекратяване на пълномощията му и за възможността му да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от получаване на уведомлението. Уведомлението се връчва лично срещу подпис или се изпраща по поща/куриер чрез известие за доставяне (обратна разписка). 

3. ОИК се събира отново на заседание в тридневен срок от постъпване на възражението или изтичане на срока за подаването му. На това заседание ОИК разглежда документите, ако е постъпило възражение.

4. Когато се установи, че са налице основания за прекратяване на пълномощията, ОИК взема мотивирано решение, по примерен образец – приложение № 1, с което прекратява пълномощията на общинския съветник, като посочва правното основание за прекратяване на пълномощията – съответната точка 5, 6 или 10 на чл. 30, ал. 4 ЗМСМА в хипотезата, на която се е развила процедурата, и със същото решение обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

Под „следващ в листата кандидат“ при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник се разбира следващият кандидат в списък „А“ в случаите, когато има кандидат, получил валидни предпочитания (преференции) при условията на чл. 454, ал. 2 ИК, който не е бил обявен за избран. Едва след изчерпване имената на кандидатите в списък „А“ се пристъпва към обявяване за избран на кандидат от списък „Б“, който включва останалите в кандидатската листа кандидати, които са запазили първоначалното си подреждане.

Списък „А“ и списък „Б“ се обявяват на интернет страницата на съответната ОИК след обявяване на резултатите от изборите за общински съветници и кметове.

Общинските избирателни комисии, които не са обявили списък „А“ и списък „Б“ (където има изготвени такива), следва да ги обявят на интернет страницата си в срок от 7 дни от влизане в сила на това решение.

5. В решението на ОИК се посочва, че подлежи на оспорване по реда на чл. 459 ИК във връзка с чл. 30, ал. 8 ЗМСМА пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяване на решението на интернет страницата на ОИК и на общодостъпното място, определено с решение на ОИК.

6. Решението на ОИК подлежи на предварително изпълнение. В случай на оспорване на решението, жалбата не спира изпълнението му, освен ако съдът постанови друго (чл. 459, ал. 4. ИК).  

7. В тридневен срок от влизане в сила на решението ОИК изпраща препис от него на председателя на общинския съвет и уведомява ЦИК.

8. Когато при произнасянето си ОИК приеме решение за отхвърляне в хипотезата на чл. 85, ал. 4, изр. второ ИК, в решението на ОИК се посочва, че подлежи на оспорване по реда и в сроковете по чл. 459 от ИК пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяване на решението на интернет страницата на ОИК и на общодостъпното място, определено с решение на ОИК.

9. При приемане на решение за отхвърляне по т. 8 ОИК незабавно уведомява ЦИК, като изпраща копие от решението и документите, с които разполага.

IІ. Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 ЗМСМА

1. При получаване в ОИК на документи, удостоверяващи наличие на обстоятелства, довели до предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник в хипотезите, описани в чл. 30, ал. 4, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 ЗМСМА, ОИК провежда заседание в тридневен срок от постъпване на документите.

2. На заседанието ОИК взема решение, по примерен образец – приложение № 2, с което констатира, че са прекратени пълномощията на общинския съветник, за когото е налице съответното обстоятелство по чл. 30, ал. 4, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 ЗМСМА и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

Под „следващ в листата кандидат“ при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник се разбира следващият кандидат в списък „А“ в случаите, когато има кандидат, получил валидни предпочитания (преференции) при условията на чл. 454, ал. 2 ИК, който не е бил обявен за избран. Едва след изчерпване имената на кандидатите в списък „А“ се пристъпва към обявяване за избран на кандидат от списък „Б“, който включва останалите в кандидатската листа кандидати, които са запазили първоначалното си подреждане.

Списък „А“ и списък „Б“ се обявяват на интернет страницата на съответната ОИК след обявяване на резултатите от изборите за общински съветници и кметове.

Общинските избирателни комисии, които не са обявили списък „А“ и списък „Б“ (където има изготвени такива), следва да ги обявят на интернет страницата си в срок от 7 дни от влизане в сила на това решение.

3. В Решението на ОИК за обявяване за избран за общински съветник следващия в листата кандидат се посочва, че не подлежи на оспорване на основание чл. 30, ал. 8 ЗМСМА и влиза в сила незабавно след обявяването му.

Решението на ОИК подлежи на предварително изпълнение. В случай на оспорване на решението, жалбата не спира изпълнението му, освен ако съдът постанови друго (чл. 459, ал. 4 ИК).

4. В тридневен срок от влизане в сила на решението ОИК изпраща препис от него на председателя на общинския съвет и уведомява ЦИК.

5. В решението на ОИК, с което се постановява отказ да бъде обявен за избран за общински съветник следващия в листата кандидат, се посочва, че подлежи на оспорване по реда на чл. 459 ИК във връзка с чл. 30, ал. 8 ЗМСМА пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяване на решението на интернет страницата на ОИК и на общодостъпното място, определено с решение на ОИК.

6. В тридневен срок от влизане в сила на решението ОИК изпраща препис от него на председателя на общинския съвет и уведомява ЦИК.

7. Когато при произнасянето си ОИК приеме решение за отхвърляне в хипотезата на чл. 85, ал. 4, изр. второ ИК, в решението на ОИК се посочва, че подлежи на оспорване по реда и в сроковете по чл. 459 от ИК пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяване на решението на интернет страницата на ОИК и на общодостъпното място, определено с решение на ОИК.

8. При приемане на решение за отхвърляне по т. 7 ОИК незабавно уведомява ЦИК, като изпраща копие от решението и документите, с които разполага.

ІІІ. Предсрочно прекратяване на пълномощия на кмет на основание чл. 42, ал. 3 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 2, 5 и 10 ЗМСМА

1. При получаване в ОИК на документи, удостоверяващи наличие на обстоятелствата за предсрочно прекратяване на пълномощия на кмет в хипотезите, описани в чл. 42, ал. 1, т. 2, 5 и 10 ЗМСМА, ОИК провежда заседание в тридневен срок от постъпване на документите.

2. На заседанието ОИК се запознава с постъпилите документи и изпраща писмено уведомление на кмета за постъпилите документи, удостоверяващи основанието за предсрочно прекратяване на пълномощията му и за възможността му да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от получаване на уведомлението. Уведомлението се връчва лично срещу подпис или се изпраща по поща/куриер чрез известие за доставяне (обратна разписка). 

3. Общинската избирателна комисия се събира отново на заседание в тридневен срок от постъпване на възражението или изтичане на срока за подаването му. На това заседание ОИК разглежда документите, заедно с постъпилото възражение, ако е постъпило.

4. Когато се установи, че са налице основания за прекратяване на пълномощията, ОИК взема мотивирано решение, по примерен образец – приложение № 3, с което прекратява пълномощията на кмета, като посочва правното основание за прекратяване на пълномощията – съответната точка 2, 5 или 10 на чл. 42, ал. 1 ЗМСМА в хипотезата, на която се е развила процедурата.

5. В решението на ОИК за прекратяване пълномощията на кмета или решението, с което се отказва прекратяване на пълномощията на кмета, се посочва, че подлежи на оспорване по реда на чл. 459 ИК във връзка с чл. 42, ал. 5 ЗМСМА пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяване на решението на интернет страницата на ОИК и на общодостъпното място, определено с решение на ОИК.

6. Решението на ОИК подлежи на предварително изпълнение.

7. В тридневен срок от влизане в сила на решението ОИК изпраща препис от него на председателя на общинския съвет и ЦИК заедно с всички документи, установяващи основанието за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета (чл. 463, ал. 3 от ИК).

8. Когато при произнасянето си ОИК приеме решение за отхвърляне в хипотезата на чл. 85, ал. 4, изр. второ ИК, в решението на ОИК се посочва, че подлежи на оспорване по реда и в сроковете по чл. 459 от ИК пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяване на решението на интернет страницата на ОИК и на общодостъпното място, определено с решение на ОИК.

9. При приемане на решение за отхвърляне по т. 8 ОИК незабавно уведомява ЦИК, като изпраща копие от решението и документите, с които разполага.

ІV. Предсрочно прекратяване на пълномощия на кмет на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 ЗМСМА

1. При получаване в ОИК на документи, удостоверяващи наличие на обстоятелства, довели до предсрочно прекратяване на пълномощия на кмет в хипотезите, описани в чл. 42, ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 ЗМСМА, ОИК провежда заседание в тридневен срок от постъпване на документите.

2. На заседанието ОИК взема решение, по примерен образец – приложение № 4, с което констатира, че са прекратени пълномощията на кмета, за когото е налице съответното обстоятелство по чл. 42, ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 ЗМСМА.

3. В решението на ОИК се посочва, че на основание чл. 42, ал. 5 ЗМСМА не подлежи на оспорване и влиза в сила незабавно след обявяването му.

4. В случай на оспорване на решението жалбата не спира изпълнението му, освен ако съдът постанови друго (чл. 459, ал. 4 ИК).

5. В тридневен срок от влизане в сила на решението ОИК изпраща препис от него на председателя на общинския съвет и ЦИК заедно с всички документи, установяващи основанието за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета (чл. 463, ал. 3 ИК).

6. В решението на ОИК, с което се постановява отказ да бъде констатирано прекратяване на пълномощията на кмета при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 42, ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 ЗМСМА, се посочва, че подлежи на оспорване по реда на чл. 459 ИК във връзка с чл. 42, ал. 5 ЗМСМА пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяване на решението на интернет страницата на ОИК и на общодостъпното място, определено с решение на ОИК.

7. Решението на ОИК подлежи на предварително изпълнение. В тридневен срок от влизане в сила на решението ОИК изпраща препис от него на председателя на общинския съвет и уведомява ЦИК.

8. Когато при произнасянето си ОИК приеме решение за отхвърляне в хипотезата на чл. 85, ал. 4, изр. второ ИК, в решението на ОИК се посочва, че подлежи на оспорване по реда и в сроковете по чл. 459 от ИК пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяване на решението на интернет страницата на ОИК и на общодостъпното място, определено с решение на ОИК.

9. При приемане на решение за отхвърляне по т. 8 ОИК незабавно уведомява ЦИК, като изпраща копие от решението и документите, с които разполага.

V. Заключителни разпоредби

1. ОИК уведомява незабавно ЦИК за всяка постъпила в ОИК жалба срещу решение на комисията, с което се прекратяват или се констатира прекратяване на пълномощията на общински съветник или кмет. Незабавно след получаване на жалбата ОИК я публикува в публичния регистър на жалбите на интернет страницата на комисията.

2. При неизпълнение на задълженията на ОИК по раздел І, ІІ, III, IV и V от решението виновните членове на ОИК носят административно-наказателна отговорност по реда на част трета от Изборния кодекс.

Това решение отменя решения № 1134-МИ от 14.04.2022 г. на Централната избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване на основание чл. 58, ал. 4 от Изборния кодекс пред Административен съд – София-град, чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения