Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2900-МИ
София, 16 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Петя Константинова Кочкова-Бенчева, срещу решение № 210/13.11.2023 г. на ОИК – Ботевград

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1447 от 15.11.2023 г. е постъпила жалба от Петя Константинова Кочкова-Бенчева, срещу решение № 210/13.11.2023 г. на ОИК – Ботевград.

С оспорваното решение ОИК – Ботевград е постановила, че пълномощията на общинския съветник Петя Константинова Кочкова-Бенчева не възникват и е обявила следващият в листата – Мирела Драгомирова Дончева за избран общински съветник. Решението си ОИК – Ботевград, е мотивирала с това, че жалбоподателят не е положил клетва на първото проведено заседание на новосформирания общински съвет, съответно не е уведомил за невъзможността си да присъства на това първо заседание.

В жалбата се твърди, че решението на ОИК – Ботевград, е незаконосъобразно по съображения, подробно изложени в същата.

Жалбата е допустима като подадена в срок, от лица с правен интерес, срещу акт, подлежащ на обжалване, а разгледана по същество е основателна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички относими юридически факти и приложените по преписката документи, приема за установено следното:

Първото заседание на Общинския съвет – Ботевград, е проведено на 09.11.2023 г., на която дата жалбоподателката не е положила клетва съгласно изискването на чл. 32, ал. 1 ЗМСМА.

Към жалбата са приложени заверени копия на документ с вх. № 0811-2/07.11.2023 г. на ОбС – уведомление до областния управител на Софийска област, подадено чрез Общински съвет – Ботевград, както и писмо и пощенски плик с пощенско клеймо от 07.11.2023 г. – уведомление до ОИК – Ботевград от жалбоподателката, че е възпрепятствана да присъства на заседанието на Общинския съвет – Ботевград, насрочено за 9 ноември 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 ИК и във връзка с Решение № 2865-МИ от 04.10.2023 г. на ЦИК Общинската избирателна комисия – Ботевград, на 13.11.2023 г., с оспореното решение, е постановила невъзникване на пълномощията на жалбоподателката и е обявила за избран следващият в листата, с мотиви, че жалбоподателката не е  положила клетва на първото заседание на общинския съвет.

Мотивите на ОИК – Ботевград, че липсата на уведомление от страна на жалбоподателката за невъзможността ѝ да присъстват на първото заседание на общинския съвет, на което да положи клетва, е основание за прогласяване на невъзникване на пълномощията ѝ са неправилни. Разпоредбата на чл. 23, ал. 2 ЗМСМА предвижда, че когато общински съветник е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет, тоест независимо дали причините за неявяването на първото заседание на общинския съвет са били уважителни или не, законодателят е дал възможност на общинския съветник да положи клетва на следващото заседание. Общинската избирателна комисия е следвало да съобрази целта на закона и да не възпрепятства възможността, предоставена от законодателя на неявил се на първо заседание общински съветник, да положи клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет.

Второ заседание на общинския съвет, съгласно публикуваната информация и дневен ред за заседанието на сайта на Общинския съвет – Ботевград, е предвидено да се проведе на 17 ноември 2023 г.

Още повече, в настоящия случай безспорно се установява, че жалбоподателката е предприела необходимото, за да уведоми всички заинтересовани страни за невъзможността си да присъства на първото заседание на общинския съвет.

Видно от фактическата обстановка и приложените към преписката документи, в конкретния случай не е било налице основание за обявяване на невъзникване на пълномощия на жалбоподателката да се обяви за избран следващият в листата.

Поради горното обжалваното решение № 210/13.11.2023 г. на ОИК – Ботевград, се явява неправилно, поради липса на основания за обявяване на невъзникване на пълномощията на избрания общински съветник Петя Константинова Кочкова-Бенчева, както и да обявява за избран следващият в листата – Мирела Драгомирова Дончева.

Като обсъди доказателствата, Централната избирателна комисия счита, че жалбата е основателна и решение № 210/13.11.2023 г. на ОИК – Ботевград, следва да бъде отменено.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал 1, т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 210/13.11.2023 г. на ОИК – Ботевград, с което е постановила, че не възникват пълномощия на общинския съветник за Петя Константинова Кочкова-Бенчева и е обезсилила издаденото ѝ удостоверение.

УКАЗВА на ОИК – Ботевград, че издаденото на Мирела Драгомирова Дончева удостоверение следва да бъде анулирано.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения