Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2900-ПВР/МИ
София, 27 януари 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Петрич, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № 103 от 27.01.2014 г. от Димитър Крумов Танев, в качеството му на пълномощник на ПП „ГЕРБ" - Благоевград, за промяна в състава на ОИК - Петрич, област Благоевград. Предлага се на мястото на Ана Георгиева Гегова - член на ОИК, да бъде назначена Латинка Ангелова Тенева и на мястото на Борислав Костадинов Костов - член на ОИК, да бъде назначена Величка Василева Попова. Към предложението са приложени: заявления от Ана Георгиева Гегова и Борислав Костадинов Костов за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование и копия от личните карти на Латинка Ангелова Тенева и Величка Василева Попова, и пълномощно от Даниела Владимирова Савеклиева - областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Благоевград в полза на Димитър Крумов Танев.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Ана Георгиева Гегова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Борислав Костадинов Костов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Латинка Ангелова Тенева, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Величка Василева Попова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения