Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 290-НС
София, 23 юни 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „България на гражданите“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 18 от 03.06.2021 г. от сдружение „България на гражданите“, от Антоанета Живкова Георгиева, упълномощена от Георги Николов Атанасов – представляващ сдружението, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Георги Николов Атанасов – председател, в полза на Антоанета Живкова Георгиева;

- пълномощно от Антоанета Живкова Георгиева – пълномощник на представляващия, в полза на 10 (десет) лица – представители на сдружение „България на гражданите“;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 10 (десет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 22.06.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „България на гражданите“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 9 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за едно от лицата са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „България на гражданите“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 9 (девет) упълномощени представители на сдружение „България на гражданите“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Янка Василева Димитрова

 

2.

Димитър Димитров Димитров

 

3.

Галина Димитрова Димитрова

 

4.

Изабела Димитрова Димитрова

 

5.

Юлиян Шибилев Юлиянов

 

6.

Юлия Миткова Делчева-Пейкова

 

7.

Светлана Темелкова Николова

 

8.

Рашко Стефанов Рашков

 

9.

Галина Георгиева Желева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения