Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 29-НС
София, 18 май 2021 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, във връзка с чл. 135 и чл. 142 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., в структуриран електронен вид и на хартиен носител, се предава незабавно след получаването му от Централната избирателна комисия (ЦИК) на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за проверка.

2. Проверките на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите, следват реда на вписването им в регистъра на ЦИК.

3. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис, положен пред упълномощени от партията или коалицията лица, или на положен квалифициран електронен подпис (КЕП), и обхваща:

- имената на избирателя;

- единния граждански номер на избирателя;

- наличие на саморъчен подпис в хартиен документ, положен пред упълномощени от партията или коалицията лица, или на електронно подписано заявление от избирателя.

4. При установяване на 2500 коректни записа при извършване на проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.

5. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

5.1. Член на ЦИК предава по опис приетия в комисията съответно списък на избирателите по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК, на служител от ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

- наименование на партия или коалиция;

- дата и час на постъпване на списъка в ЦИК;

- брой на хартиените листове в списъка;

- брой на подписаните с КЕП заявления, представени на технически носител;

- заявения от съответната партия или коалиция брой избиратели, вписани в списъка;

- технически носител/и.

5.2. За резултата от проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

- общ брой на избирателите по представения за проверка списък;

- брой проверени записи;

- общ брой установени коректни записи;

- общ брой установени некоректни записи, в т.ч.:

 • брой некоректни ЕГН или липсващи ЕГН;
 • брой несъответствия между ЕГН и имена;
 • брой повторени записи в списъка;
 • брой лица, участвали в предходни проверени списъци;
 • брой неверни и непълни имена;
 • общ брой лица без избирателни права, в т.ч.:
 • лица, ненавършили 18-години;
 • лица, поставени под запрещение;
 • лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.

5.3. Протоколът се подписва от директора на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със съответния списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК се връща на ЦИК, за което се съставя приемо-предавателна разписка в два екземпляра – за ЦИК и за ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на ЦИК и от служител на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

5.4. Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 29 май 2021 г. (42 дни преди изборния ден).

6. Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или списъците по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК въз основа на извършената от ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка в срок до 29 май 2021 г. (42 дни преди изборния ден).

7. При поискване от партия или коалиция, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., Централната избирателна комисия предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат за представения от партията или коалицията списък съответно по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3522-МИ / 16.07.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Сливен

 • № 3521-МИ / 16.07.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясенково, община Венец, област Шумен

 • № 3520-ЗДОИ / 11.07.2024

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • всички решения