Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 29-МИ
София, 14 юли 2011 г.

ОТНОСНО: проверка на подписките на избиратели, подкрепящи регистрацията за участие в изборите на 23 октомври 2011 г. на независими кандидати за общински съветници или кметове, издигнати от инициативни комитети

На основание чл. 26, ал. 1, т. 30 във връзка с чл. 125, ал. 1, 2, 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Незабавно след получаване на подписката на избиратели, подкрепящи регистрацията за участие в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, издигнат от инициативен комитет, общинската избирателна комисия (ОИК) я предава в съответното териториално звено на ГД "ГРАО" в МРРБ за проверка на данните в нея. Проверката на подписките се извършва по реда на вписването на инициативните комитети, които ги представят, в регистрите на ОИК.

2. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис и подпис на члена на инициативен комитет, пред когото е положен подписът на избирателя, и обхваща:

- за българските граждани - име, ЕГН и постоянен адрес в общината, съответно в кметството;

- за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз - име, личен номер (ЛН), номер на лична карта или паспорт, номер на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация и адрес на пребиваване в съответната община или кметство.

Съответното териториално звено на ГД "ГРАО" в МРРБ прекратява проверката и уведомява ОИК за резултата, след като в хода на проверката се установят:

а) за общински съветници:

- 100 коректни записи на избиратели от съответната община - за общини с население до 10 000 жители;

- 200 коректни записи на избиратели от съответната община - за общини с население до 20 000 жители;

- 250 коректни записи на избиратели от съответната община - за общини с население до 50 000 жители;

- 500 коректни записи на избиратели от съответната община - за общини с население до 100 000 жители;

- 1000 коректни записи на избиратели от съответната община - за общини с население над 100 000 жители;

б) за кмет на община;

- 200 коректни записи на избиратели от съответната община - за общини с население до 10 000 жители;

- 400 коректни записи на избиратели от съответната община - за общини с население до 20 000 жители;

- 500 коректни записи на избиратели от съответната община - за общини с население до 50 000 жители;

- 1000 коректни записи на избиратели от съответната община - за общини с население до 100 000 жители;

- 2000 коректни записи на избиратели от съответната община - за общини с население над 100 000 жители;

в) за кмет на кметство - коректни записи, равни на 1/5 от броя на избирателите в съответното кметство, но не повече от 500.

3. При проверката на подписките се спазва следната процедура:

а) секретарят на ОИК или друг изрично упълномощен член на ОИК предава по опис приетата от комисията подписка на избиратели по чл. 125, ал. 2 от ИК на служител от териториалното звено на ГД "ГРАО" в МРРБ.

В описа се посочват:

- име на независимия кандидат;

- вид избор;

- дата и час на постъпване на подписката в ОИК;

- брой на листовете;

- заявен от инициативния комитет брой избиратели, участвали в подписката;

- необходим минимален брой коректни записи съгласно т. 2;

б) след проверка на данните от подписката териториалното звено на ГД "ГРАО" в МРРБ съставя протокол в два екземпляра - за териториалното звено на ГД "ГРАО" в МРРБ и за ОИК, в който се посочват следните данни:

 - заявеният брой на избирателите, участвали в подписката;

- брой проверени записи;

- брой установени коректни записи;

- общ брой на некоректни записи, в т.ч.:

* брой некоректни ЕГН;

* брой несъответствия между ЕГН и имена;

* брой некоректни ЛН;

* брой несъответствия между ЛН и имена;

* брой избиратели без посочен постоянен адрес/адрес на пребиваване или с постоянен адрес/адрес на пребиваване извън изборния район (съответната община или кметство);

* брой повторени записи в подписката;

* брой лица, участвали в предходни подписки за същия вид избор;

* брой неверни и непълни имена;

* брой на лица под 18 години;

* брой лица без избирателни права;

в) протоколът по б. "б" се подписва от ръководителя на териториалното звено на ГД "ГРАО" в МРРБ и заедно със съответната подписка се връща на ОИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра - за териториалното звено на ГД "ГРАО" в МРРБ и за ОИК. Разписката се подписва от секретаря на ОИК или от изрично упълномощен член на ОИК и от служител от териториалното звено на ГД "ГРАО" в МРРБ.

4. Териториалното звено на ГД "ГРАО" в МРРБ извършва проверката до 23.09.2011 г. включително (29 дни преди изборния ден).

5. На базата на извършената от териториалното звено на ГД "ГРАО" в МРРБ проверка ОИК установява резултата от подписката в срок до 23.09.2011 г. включително (29 дни преди изборния ден).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения