Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2899-МИ
София, 16 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 203-МИ от 03.11.2023 г. на ОИК – Разград

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-08-198/1 от 16 ноември 2023 г. е постъпило решение № 10977 от 13 ноември 2023 г. по административно дело № 10817/2023 г. по описа на Върховния административен съд.

Върховният административен съд с горното решение е отменил Решение № 2866-МИ от 5 ноември 2023 г. на ЦИК, с което е оставена без разглеждане жалбата на Н. Б., срещу решение № 203-МИ от 3 ноември на ОИК – Разград, като съдът връща преписката на ЦИК, тъй като при произнасянето му са допуснати съществени процесуални нарушения и нарушение на материалния закон.

В съответствие с чл. 88, ал. 1 ИК решенията на ОИК могат да бъдат оспорени в тридневен срок от обявяването пред ЦИК, която се произнася в тридневен срок с решение като горестоящ административен орган по възникнал административноправен спор. Според мотивите в решение № 10977 от 13 ноември 2023 г. по административно дело № 10817/2023 г. по описа на Върховния административен съд задължение на ЦИК, респективно ОИК, е да се произнесе по жалбата, независимо от резултата на произнасяне, като липсва правомощие за оставянето ѝ без разглеждане поради липса на правен интерес.

Съгласно изложените мотиви в решението на Върховния административен съд ОИК – Разград също е следвало да се произнесе по същество по подадения сигнал от Н. Б., поради което решение № 203-МИ от 3 ноември 2023 г. на общинската избирателна комисия, следва да бъде отменено и преписката да им бъде върната за произнасяне.

На основание на чл. 88, ал. 1, изречение трето, във връзка с ал. 2 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение № 203-МИ/03.11.2023 г. на ОИК – Разград.

ВРЪЩА преписката и УКАЗВА на ОИК – Разград да се произнесе по същество, като съобрази мотивите, изложени в настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения