Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2896-МИ
София, 4 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Ангел Иванов Ангелов – като процесуален представител на Младен Стоянов Ризов – кандидат за кмет на община Кюстендил, както и за общински съветник в община Кюстендил в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., срещу решение № 311 от 21.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № МИ-13-29 от 23.10.2015 г. на ЦИК от Ангел Иванов Ангелов – като процесуален представител на Младен Стоянов Ризов – кандидат за кмет на община Кюстендил, както и за общински съветник в община Кюстендил в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., срещу решение № 311 от 21.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и обжалваното решение, установи следното:

Общинската избирателна комисия – Кюстендил, с обжалваното решение се е произнесла по постъпил сигнал с вх. № 221/20.10.2015 г. от адвокат Ангел Иванов Ангелов – като процесуален представител на Младен Стоянов Ризов – кандидат за кмет на община Кюстендил, както и за общински съветник в община Кюстендил в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., относно провеждането на концерт на 22.10.2015 г. по инициатива на кандидата за кмет Петър Паунов, с наведени доводи за съмнения относно начина на финансирането на мероприятието.

Общинската избирателна комисия е оставила без уважение жалбата на Младен Стоянов Ризов, като е приела, че същата е неоснователна и не е подкрепа с каквито и да е доказателства. Съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК финансирането на приходите и разходите, свързани с предизборната кампания над 1000 лв., се извършват по банков път. Единствено Сметната палата може да извърши проверки за начина на финансирането.

Редът, начинът на финансиране и отчитането на средствата, изразходвани от страна на участниците в изборния процес в предизборната им кампания, са уредени подробно в Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия счита обжалваното решение на ОИК – Кюстендил за правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ангел Иванов Ангелов – като процесуален представител на Младен Стоянов Ризов – кандидат за кмет на община Кюстендил, както и за общински съветник в община Кюстендил в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., срещу решение № 311 от 21.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил, като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения