Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2894-МИ
София, 4 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Христина Лазарова Бистрина – кандидат за общински съветник от МК „Заедно за община Банско“, срещу решение № 145-МИ от 25.10.2015 г. на ОИК – Банско

Постъпила е жалба по електронната поща до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-22-377/28.10.2015 г. от Христина Лазарова Бистрина – кандидат за общински съветник от МК „Заедно за община Банско“, срещу решение № 145-МИ от 25.10.2015 г. на ОИК – Банско, с което по отношение на жалбоподателката е установено нарушение на разпоредбата на чл. 232, ал. 1 от ИК.
Жалбоподателката оспорва посоченото по-горе решение на ОИК – Банско, и констатациите в него и моли ЦИК да го отмени.

По електронната поща от ОИК – Банско в Централната избирателна комисия е постъпила и цялата административна преписка към обжалваното решение.

Общинската избирателна комисия – Банско, е приела решение № 145-МИ от 25.10.2015 г., с което се е произнесла по постъпила жалба от Димитър Петров Клечеров в качеството му на представител на ПП ГЕРБ съгласно пълномощно № 18 от 23.10.2015 г., посочен в списъка на представителите на ПП ГЕРБ, представен в ОИК – Банско, за нарушения на чл. 232, ал. 1 от ИК, извършени от Христина Лазарова Бистрина, заведена в регистъра на ОИК – Банско под № 129 от 25.10.2015 г.

След като разгледа документите, приложени към жалбата и изпратената от ОИК – Банско административна преписка към обжалваното решение, Централната избирателна комисия счита, че жалбата е подадена в срок и от лице, имащо правен интерес, но същата е неоснователна поради следните съображения:

За да постанови обжалваното решение, ОИК – Банско е изследвала цялата фактическа обстановка, включително и има съставен констативен протокол от 25.10.2015 г., 13,40 ч. от комисия от ОИК – Банско. Видно от протокола, членовете на СИК № 010100012 са потвърдили пред двама членове на ОИК – Банско, че Христина Лазарова Бистрина е присъствала по време на гласуването в изборното помещение на посочената секция, като в 12,30 ч. е заснела същото, присъстващите лица и комисията, останала е там за неопределено време и с действията си е създала напрежение в секцията, при което един от гласоподавателите е пуснал бюлетина без втори печат върху нея. Освен това, към преписката е представено и оплакване с вх. № 131/25.10.2015 г. от председателя на СИК № 010100012, подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря на СИК, срещу Христина Лазарова Бистрина за извършено от нея заснемане с телефон на бюлетините.

Твърденията на жалбоподателката, че същата не е извършила нарушенията, за които е санкционирана с решение № 145-МИ от 25.10.2015 г. на ОИК – Банско, са голословни и не са подкрепени с каквито и да е доказателства.

Централната избирателна комисия кредитира изцяло представените писмени доказателства, а именно оплакване № 131/25.10.2015 г. и констативен протокол от 25.10.2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Христина Лазарова Бистрина – кандидат за общински съветник от МК „Заедно за община Банско“, срещу решение № 145-МИ от 25.10.2015 г. на ОИК – Банско, като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения