Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2893-МИ
София, 4 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Милко Стаматов Чанков – кандидат за общински съветник от листата на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, срещу решение № 325-МИ/НР от 29.10.2015 г. на ОИК – Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1818 от 03.11.2015 г. от Милко Стаматов Чанков – кандидат за общински съветник от листата на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, срещу решение № 325-МИ/НР от 29.10.2015 г. на ОИК – Стара Загора.

Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия чрез ОИК – Стара Загора на 03.11.2015 г. Към жалбата е приложено обжалваното решение.

Жалбоподателят счита, че решение № 325-МИ/НР от 29.10.2015 г. на ОИК – Стара Загора, е неправилно и незаконосъобразно, тъй като със същото ОИК – Стара Загора е отказала да извърши корекция на допусната техническа грешка при нанасянето на числовите данни от протокола на секция № 200 в с. Преславен, община Стара Загора, в приемо-предавателната разписка № 2431016078, поради липсата на компетентност. Жалбоподателят счита, че неправилно Общинската избирателна комисия – Стара Загора, е приложила чл. 301, ал. 4 от ИК, съгласно която при наличието на разлики и при установяването на очевидни фактически грешки Централната избирателна комисия се произнася с решение за окончателните числови данни по всеки от случаите и актуализира базата данни.

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, предвид което е допустима. Разгледана по същество същата се явява основателна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със жалбата и обжалваното решение, приема за установено следното:

С жалба вх. № 307/28.10.2015 г. на Милко Стаматов Чанков – кандидат за общински съветник от листата на КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, ОИК – Стара Загора е била сезирана с искане да се извърши поправка на техническа грешка, допусната при нанасянето на числовите данни от протокола за избор на общински съветници в секция № 200 в с. Преславен, община Стара Загора. В жалбата са изложени доводи, че преференциите вместо в клетка 4 са поставени в клетка 3, което е довело до преподреждане на кандидатската листа.

Въз основа на жалбата ОИК – Стара Загора се е произнесла с решение № 325-МИ/НР от 29.10.2015 г., с което е отхвърлила жалбата като неоснователна и е приела, че съгласно разпоредбата на чл. 301, ал. 2 от ИК в ЦИК се извършва повторно въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии, като същото се извършва служебно, независимо от това дали ЦИК е сезирана или не.

С оглед горното обстоятелство ОИК – Стара Загора е приела, че не е необходимо да препрати жалба вх. № 307/28.10.2015 г. за разглеждане от ЦИК по компетентност.

Жалба вх. № 307 от 28.10.2015 г., подадена от Милко Стаматов Чанков до общинската избирателна комисия, по същество представлява оспорване на резултатите от произведения на 25.10.2015 г. избор за общински съветници.

Съгласно разпоредбата на чл. 459 от ИК резултатите от изборите за общински съветници на 25.10.2015 г. могат да бъдат обжалвани пред Административен съд – Стара Загора в 7-дневен срок от обявяване на решение № 319-26-МИ/НР от 26.10.2015 г. на ОИК – Стара Загора.

Общинската избирателна комисия – Стара Загора, е следвало да остави без разглеждане жалба вх. № 307 от 28.10.2015 г. и да приеме решение, с което да препрати същата до Административен съд – Стара Загора, който да се произнесе по реда на чл. 459 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 325-МИ/НР от 29.10.2015 г. на ОИК – Стара Загора.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Стара Загора, с указание да вземе решение, с което жалба вх. № 307 от 28.10.2015 г. на Милко Стаматов Чанков – кандидат за общински съветник от листата на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, да бъде препратена по компетентност на Административен съд – Стара Загора.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения