Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 289-НС
София, 23 юни 2021 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура „пряко договаряне“ по чл. 182, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 13 ЗОП, с предмет: „Преработка на наличните аудио-визуални произведения (клипове), лого „ИЗБИРАШ ТИ“ и иконографика с акцент върху машинното гласуване и актуализиране на статични банери за разяснителната кампания на Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.”, открита с Решение № 264-НС от 20.06.2021 г. на Централната избирателна комисия със системен № D128073 от 21.06.2021 г., уникален номер на поръчката № 04312-2021-0008, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 21.06.2021 г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1 Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 65, ал. 1 т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и чл. 57, ал. 1, т. 32 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 264-НС от 20.06.2021 г. на Централната избирателна комисия, Заповед № 11АД/22.06.2021 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на преговори, отразените резултати в протокол от 22.06.2021 г. от проведените преговори и Доклад от 22.06.2021 г. от работата на комисията, одобрен с протоколно решение от 23.06.2021 г. на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

Процедурата е открита на основание чл. 182, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 13 ЗОП и чл. 65, ал. 1 ППЗОП във връзка с възникнала необходимост от неотложно възлагане поради изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и невъзможност да бъдат спазени сроковете по чл. 178, ал. 2 и 4 ЗОП, включително съкратените. Обстоятелствата, обосноваващи неотложност, не се дължат на възложителя.

Централната избирателна комисия при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. е оправомощена и задължена съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 32 във връзка с чл. 199а и приложението на § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс – да предоставя информация, да организира и провежда разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите.

Разяснителната кампания съгласно императивната разпоредба на чл. 57, ал. 1, т. 32 ИК започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите във връзка с изборите.

Основна задача на разяснителната кампания, която провежда Централната избирателна комисия предвид последните изменения в изборното законодателство, е информиране и разясняване на обществеността и на избирателите за новите моменти в изборния процес и конкретно - за възможностите и начина за гласуване със специализирани устройства за електронно машинно гласуване. Със ЗИД на ИК (ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.), машинно гласуване се произвежда на всички видове избори, включително и местни избори, като в избирателните секции, с изключение на тези по чл. 212, ал. 5 ИК, избирателите гласуват само с бюлетина за машинно гласуване. Машинно гласуване ще се произвежда и в секции извън страната при определените в закона условия.

С Указ № 130 от 10 май 2021 г. на президента на Република България на 11 юли 2021 г. са насрочени предсрочни избори за народни представители. С оглед изключително кратките срокове между влизането в сила на промените в Изборния кодекс и датата на насрочените избори, дори и при прилагане на § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, за ЦИК като възложител възниква невъзможност да изпълни нормативно установените в Изборния кодекс дейности, свързани с подготовката, организацията и произвеждането на тези избори.

Централната избирателна комисия е приложила горепосочената процедура и е предприела всички действия, за да гарантира изпълнението на правомощията си във връзка със законовото си задължение по разяснителната кампания при произвеждането на изборите и с цел спазване на срока по чл. 57, ал. 1, т. 32 ИК.

При произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. за провеждане на разяснителната кампания ЦИК е сключила договор след проведена процедура „Публично състезание“ с предмет: „Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други аудио-визуални и дигитални материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.”, с „АДВЕР ТЕХ“ ООД на стойност 44 900 лева без ДДС. Дейностите по този договор включват съставяне на слоган и иконографика за разяснителна кампания за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и изработване на 5 (пет) броя 30-секундни видео клипове с елементи на компютърна графика и анимация, с възможност за адаптиране с допълнителна 15-секундна заставка относно мерките за безопасност при гласуване в условията на КОВИД-19, включващи авторска музика или придобиване на авторски права над такава, жестомимичен превод и/или текст в титри, диктор и визия в съответствие с Изборния кодекс, правомощията, задълженията и отговорностите на Централната избирателна комисия (ЦИК), според утвърденото съдържание и текстове от ЦИК, както и създаване на иконографика, лого и дигитални материали.

Изборът на същия изпълнител, от една страна, ще осигури бързина при преработване на наличните видео клипове, лого, иконографика и други материали при единност и завършеност на авторската творческа концепция, а от друга – ще гарантира защита на фиска и икономическия интерес на държавата, тъй като разходът за извършване на дейностите по предмета на настоящата поръчка ще бъде значително по-малък предвид наличието на базов продукт.

С поканения участник са проведени преговори, обективирани в Протокол от 22.06.2021 г. и Доклад от 22.06.2021 г. от работата на комисията. В хода на преговорите е установено съответствие на предложенията на участника с поставените от възложителя условия по предмета на поръчката; установено е съответствие на параметрите на постигнатите договорености с параметрите на поръчката; установено е, че за поканения участник „АДВЕР ТЕХ“ ООД са изпълнени условията на чл. 109 ЗОП.

Предвид горизложеното Централната избирателна комисия в качеството си на възложител по посочената процедура

 

Р Е Ш И :

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка, открита и проведена при условията на чл. 182, ал.1, т. 1 ЗОП, с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 04312-2021-0008, „АДВЕР ТЕХ“ ООД, ЕИК 131092453, със седалище и адрес на управление: гр. София 1738, район „Младост“, кв. Горубляне, ж.к. „Експериментален“, бр. 44, вх. 2, ап. 3, представлявано от Дария Христова Илиева.
 2. ВЪЗЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на дейностите по процедура „пряко договаряне“, открита на основание чл. 182, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 13 ЗОП, с предмет: „Преработка на наличните аудио-визуални произведения (клипове), лого и иконографика с акцент върху машинното гласуване и актуализиране на статични банери за разяснителната кампания на Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.”, на участника „АДВЕР ТЕХ“ ООД, ЕИК 131092453.
 • УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише с определения за изпълнител участник „АДВЕР ТЕХ“ ООД, ЕИК 131092453, договор за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП, и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП, настоящото решение, протоколът и докладът от работата на комисията да се публикуват в Регистъра на обществените поръчки към електронната преписка на обществената поръчка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

  относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3120-НС / 19.04.2024

  относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

 • всички решения