Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2889-МИ
София, 9 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от М. Р. срещу решение № 226-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Хасково

В Централната избирателна комисия, заедно с административна преписка, по електронната поща е постъпила жалба с вх. № МИ-15-1185 от 31.10.2023 г. от М.  Р.  срещу решение № 226-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Хасково.

С решение № 2265-МИ от 28.10.2023 г. ОИК – Хасково, се е произнесла по сигнал с вх. № 9/25.10.2023 г., подаден от М.  Р. , с твърдения за незаконна употреба на агитационни материали и слогани на територията на гр. Хасково, вероятно поръчани и заплатени от община Хасково с използване на слогана „Хасково може“ в комбинация с герба на община Хасково, като същият слоган се е използвал и от кандидата за кмет Станислав Дечев. Поискано е и премахване на тези агитационни материали.

Общинската избирателна комисия – Хасково, след извършена проверка е приела решение за отхвърляне по отношение на визираните в сигнала агитационни материали при условията на чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс.

Жалбата е недопустима.

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на ОИК, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от жалбоподателя сигнал до ОИК – Хасково, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството. Сигналоподателят в производството пред ОИК  – Хасково, е сезирал комисията със сигнал за твърдени от него извършени нарушения. Следователно, лицето, подало сигнала пред ОИК – Хасково, съответно депозирало жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.  Р.  срещу решение № 226-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Хасково.

Решението на ОИК – Хасково, подлежи на обжалване пред Административен съд – Хасково, чрез ОИК – Хасково, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения