Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2888-МИ
София, 9 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от А. А. срещу решение № 295-МИ от 01.11.2023 г. на ОИК – Хасково

В Централната избирателна комисия, заедно с административна преписка, е постъпила жалба с вх. № МИ-15-1289 от 03.11.2023 г. от А.  А.  срещу решение № 295-МИ от 01.11.2023 г. на ОИК – Хасково.

С решение № 295-МИ от 03.11.2023 г. ОИК – Хасково, се е произнесла по сигнал с вх. № 20/01.10.2023 г., подаден от А.  А. , с твърдения за незаконна употреба на агитационни материали и слогани на територията на гр. Хасково, вероятно поръчани и заплатени от община Хасково с използване на слогана „Хасково може“ в комбинация с герба на община Хасково, като същият слоган се е използвал и от кандидата за кмет Станислав Дечев. Поискано е и премахване на тези агитационни материали.

Общинската избирателна комисия – Хасково, след извършена проверка е приела решение за отхвърляне по отношение на визираните в сигнала агитационни материали при условията на чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс.

Жалбата е недопустима.

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на ОИК, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от жалбоподателя сигнал до ОИК – Хасково, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството. Сигналоподателят в производството пред ОИК  – Хасково, е сезирал комисията със сигнал за твърдени от него извършени нарушения. Следователно, лицето, подало сигнала пред ОИК – Хасково, съответно депозирало жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А. А. срещу решение № 295-МИ от 01.11.2023 г. на ОИК – Хасково.

Решението на ОИК – Хасково, подлежи на обжалване пред Административен съд – Хасково, чрез ОИК – Хасково, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения