Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2886-МИ
София, 3 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Надежда Борисова Колева-Стойчева – преупълномощен представител на Българска социалистическа партия, срещу решение № 292 от 30.10.2015 г. на ОИК – Харманли

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1767/31.10.2015 г. от Надежда Борисова Колева-Стойчева – преупълномощен представител на Българска социалистическа партия, срещу решение № 292 от 30.10.2015 г. на ОИК – Харманли, с което са регистрирани застъпници на кандидатските листи на ГЕРБ.

Жалбоподателят твърди, че решението е незаконосъобразно, тъй като с него са регистрирани застъпници на кандидатските листи на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство на 25 октомври 2015 г. в община Харманли. Излага съображения, че към датата на подаване на заявлението за регистрация на застъпници и на постановяване на решението изборите за общински съветници са приключили, а на 1 ноември 2015 г. предстои избор на кмет на община Харманли и кметове на кметства. Поддържа оплакване, че са допуснати процесуални нарушения, тъй като протоколът от заседанието на общинската избирателна комисия, на което е взето оспорваното решение, не е публикуван на интернет страницата на комисията.

Жалбата е подадена в срок.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и извърши служебна проверка, установи следното:

С оспореното решение № 292 от 30.10.2015 г. на ОИК – Харманли, са регистрирани 18 лица като застъпници на кандидатските листи на ПП ГЕРБ за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 25 октомври 2015 г. в община Харманли. С решение № 262 от 27.10.2015 г. на ОИК – Харманли, е насрочен втори тур на изборите за кмет на община Харманли. С решение № 300 от 01.11.2015 г. ОИК – Харманли, е извършила поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 292 от 30.10.2015 г., като навсякъде в решението вместо „за изборите за общински съветници, кмет на община, кмет на кметства на 25.10.2015 г.“ да се чете „във втори тур на избори за кметове на 01.11.2015 г.“. В жалбата не се твърди друго нарушение на оспореното решение освен, че с решението се регистрират застъпници на кандидатските листи в изборите за общински съветници на 25.10.2015 г., които са приключили. Централната избирателна комисия приема, че е отпаднал правният интерес от оспорване на решение № 292 от 30.10.2015 г. на ОИК – Харманли, доколкото същото е поправено с решение № 300 от 01.11.2015 г. по отношение на допуснатите в него очевидни фактически грешки. След като правният интерес от оспорване е отпаднал, жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Надежда Борисова Колева-Стойчева – преупълномощен представител на Българска социалистическа партия, срещу решение № 292 от 30.10.2015 г. на ОИК – Харманли, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения