Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2883-МИ/НР
София, 3 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 1743-МИ/НР от 2 септември 2015 г. на ЦИК

В Централната избирателна комисия е получено по електронната поща писмо с вх. № МИ-15-1787/02.11.2015 г. от Наталия Димитрова Петкова – председател на ОИК – Харманли, за допусната техническа грешка при изписване на ЕГН в решението и в удостоверението.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1743-МИ/НР от 2 септември 2015 г. на ЦИК, като единният граждански номер на Наталия Димитрова Петкова да се чете „ЕГН …“ вместо „ЕГН …“.

Да се анулира издаденото удостоверение и да се издаде ново удостоверение с вярно ЕГН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1743-МИ/НР/

Календар

Решения