Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2882-МИ
София, 1 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: разрешение за гласуване за кмет на кметство Полковник Свещарово, община Добричка, при недостиг на бюлетини

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-1784/01.11.2015 г. от Общинска избирателна комисия – Добричка, относно грешно комплектувани бюлетини за избор на кмет на кметство Полковник Свещарово, община Добричка, СИК № 081500046. Видно от писмото в 17,00 ч. на 1 ноември 2015 г. СИК № 081500046 в кметство Полковник Свещарово, община Добричка, е установил, че вторият кочан с 50 бюлетини е за избор на кметство с. Капитан Димитрово, община Крушари, вместо за кметство Полковник Свещарово, община Добричка. Независимо от извършената проверка за наличие на втори кочан с бюлетини за кметство Полковник Свещарово, такъв не е намерен, поради което гласуването в секцията е преустановено. В секцията се гласува за кмет на община Добричка и за кмет на кметство. Към момента на преустановяване на гласуването пред изборното помещение продължават да изчакват реда си четирима избиратели. Представители на ОИК – Добричка, са дали необходимите указания за събиране на личните карти на избирателите, които към 19,00 ч. се намират пред изборното помещение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА гласуването в СИК № 081500046 да продължи до 20,00 ч., като бъдат допуснати до гласуване само тези избиратели, които към 19,00 ч. са се намирали пред изборното помещение.

Под контрола на членовете на ОИК председателят на СИК да направи пет копия на бюлетината – образец и избирателите да гласуват с копие на бюлетината. Описаните действия да се отразят в протокол, който да се подпише от представителите на ОИК и от членовете на СИК. Този протокол, както и един екземпляр от копията на бюлетината да се приложат към протокола на СИК за отразяване на данните от гласуването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения