Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2881-МИ
София, 1 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Вяра Михайлова Церовска – областен координатор на ПП ГЕРБ – Перник, срещу решение № 471 от 29.10.2015 г. на ОИК – Перник

Постъпила е по електронната поща на ЦИК жалба с вх. № МИ-15-1770/01.11.2015 г. от Вяра Михайлова Церовска – областен координатор на ПП ГЕРБ – Перник, срещу решение № 471 от 29.10.2015 г. на ОИК – Перник. Към жалбата е приложено копие на оспореното решение и копие от първоначалната жалба с вх. № 221/28.10.2015 г.

В жалбата се твърди, че оспореното решение е немотивирано, както и че е постановено при неизяснена фактическа обстановка.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложените към преписката документи, намира жалбата за процесуално допустима като подадена в срок и от лице с правен интерес, а по същество се явява основателна.

Оспореното решение е постановено по жалба на Мануела Карамфилова, в която се излагат твърдения за нарушения, извършени от Венета Василева като член на СИК в с. Расник на 25.10.2015 г. Твърди се също така, че Венета Василева се намира в роднинска връзка по сватовска линия с един от кандидатите за кмет Анелия Стоянова. Оспореното решение е немотивирано, не са изложени съображния по същество на жалбата. Неправилно ОИК – Перник, в мотивната част на решението е посочила, че се е свързала с представител на партията, от чиято квота е лицето, за да извършат смяна, като предложат друго лице. Съгласно чл. 87, ал. 1, т. 6 от ИК общинската избирателна комисия освобождава членове на СИК в случаите на нарушения на кодекса или при наличието на обстоятелство по чл. 51, ал. 2 от ИК.

Централната избирателна комисия от правна страна намира, че ОИК – Перник е постановила незаконосъобразно решение, постановено при неизяснена фактическа обстановка и немотивирано. По изложеното оспореното решение следва да се отмени и преписката да бъде върната на ОИК – Перник, за ново произнасяне.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 471 от 29.10.2015 г. на ОИК – Перник.

ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК – Перник, да приеме решение след изясняване на цялата фактическа обстановка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения