Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2880-НС
София, 11 декември 2013 г.

ОТНОСНО: отстраняване на авариен теч в помещение за съхраняване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г., в 132 СОУ – София, район „Красно село“

На 4 декември 2013 г. в 17,30 ч. е постъпило писмо с вх. № 1257 от областния управител на област София с искане за разрешение за отваряне на помещението за съхраняване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г., намиращо се в гр. София, 132 СОУ, район „Красно село", с цел предприемане спешни и неотложни действия - отстраняване на теч. Поради липса на възможност за свикване на заседание на ЦИК е дадено разрешение за отпочване на работата по отстраняване на аварийната ситуация и отваряне на помещението на 5 декември 2013 г. в 8,30 ч. в присъствието на комисията от длъжностни лица по т. 18 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК от зам.-председателя на ЦИК Румяна Сидерова. Към писмото е приложено и писмо изх. № РД-0802-101 от 04.12.2013 г., подписано от секретаря на район „Красно село" Димитрина Георгиева.

На 5 декември 2013 г. с вх. № 1257 от същата дата е постъпило писмо от областния управител на област София, с което ЦИК е уведомена за предприетите действия по отстраняване на аварийната ситуация - теч от водопровод и изпомпване на събралата се вода над 35-40 см в помещението. Областният управител уведомява ЦИК за наводняването на книжата, за състава на комисията по т. 18 от Решение № 2511-НС от 2013 г. на ЦИК.

Към писмото на областния управител са приложени:

1. Протокол от 05.12.2013 г.;

2. Заповед № РД-15-078 от 09.05.2013 г. за определяне на комисията по т. 18 от Решение № 2511-НС от 2013 г. на ЦИК;

3. Заповед № РД-15-078 от 25.06.2013 г. на областен управител на област София;

4. Писмо № РД-0802-101 от 04.12.2013 г. на район „Красно село" - СО;

5. 15 броя снимки от наводненото помещение и изборни книжа и материали.

Моли се за указания за по-нататъшни действия с оглед обстоятелството, че почти всички книжа са в негодно за по-нататъшно съхранение състояние.

С оглед на изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОДОБРЯВА отварянето на помещението в 132 СОУ - София, район „Красно село", с цел отстраняване на аварийна ситуация - отстраняване на теч и изпомпване на водата от помещението.

УКАЗВА на областния управител:

1. Да бъде съставена комисия, която да установи състоянието на съхраняваните книжа, от кои избирателни секции и кои райони са книжата, както и вида им. Констатациите на комисията да се предоставят на Централната избирателна комисия с оглед предприемане на необходимите мерки и решения.

2. Да бъде осигурено друго подходящо помещение, в което да бъдат преместени книжата по реда на Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК.

Решението да се изпрати на областния управител на област София за сведение и изпълнение.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения