Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 288-НС
София, 23 юни 2021 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет „Възлагане на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.”

Централната избирателна на основание чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс (ИК) определя изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, по Решение № 20-НС от 16.05.2021 г. на ЦИК, не по-късно от 55 дни преди изборния ден и възлага изпълнението на „Информационно обслужване“ АД. Законодателят е определил с разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 33 ИК изпълнението да се възложи на „Информационно обслужване“ АД, което е основание за провеждане на обществената поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление по реда чл. 79, ал. 1, т. 3, буква  „в“ ЗОП и чл. 65, ал. 1, т. 1 ППЗОП.

Поради законово установените изключителни права на изпълнителя, взаимната свързаност на всички дейности в настоящата поръчка и необходимостта от паралелно изпълнение на отделни взаимосвързани дейности, настоящата поръчка не може да бъде разделена на обособени позиции. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е незаконосъобразно, нецелесъобразно и би довело до невъзможност за обработване на данните от изборите, включително резултатита от гласуването.

Гореизложеното мотивира ЦИК да отправи покана до „Информационно обслужване“ АД, ЕИК 831641791, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Панайот Волов“ № 2, за провеждане на преговори и сключване на договор.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 33, вр. с  § 3 от ДР на Изборния кодекс (ИК), чл. 18, ал. 1, т. 8, чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 65, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Решение № 20-НС от 16.05.2021 г. и Решение № 284-НС от 23.06.2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И : 

 

1. Открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП, по реда на чл. 65, ал. 1, т. 1 ППЗОП с предмет „Възлагане на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.”.

2. Технически спецификации и изисквания са определени в Решение № 20-НС от 16.05.2021 г. и Решение № 284-НС от 23.06.2021 г. ЦИК е приела Изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. – Технически спецификации (приложение към Решение № 20-НС от 16.05.2021 г. на ЦИК и Решение № 284-НС от 23.06.2021 г.), които са задължителни за изпълнение.

3. Да се покани „Информационно обслужване” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Панайот Волов” № 2, с ЕИК 831641791, за провеждане на преговори и сключване на договор.

4. Прогнозната стойност на обществена поръчка е в размер на 3 242 000 лева без включен ДДС.

5. Срокoве за изпълнение на поръчката:

5.1. Началният срок за изпълнението на дейностите по компютърна обработка в РИК и ЦИК на данните от протоколите на СИК и РИК и от записващите технически устройства с данните от машинното гласуване за резултатите от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (включително предоставя периодично (на всеки астрономически час) на ЦИК междинни данни от гласуването по секции, населени места, изборни райони, секции извън страната и общо за страната и извън страната, сканиране и публикуване на секционните протоколи на СИК и протокола на РИК и излъчване на заседанията на РИК в реално време на интернет страницата на съответната комисия), е датата на сключване на договора, а крайният срок е не по-късно от 3 часа, след като ЦИК предостави на изпълнителя взетите решения по всички несъответствия на числовите данни между базите данни, създадени в РИК и в ЦИК, но не по-късно от 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен съгласно чл. 57, ал. 1, т. 39 от Изборния кодекс. Крайният срок за осигуряване излъчването в реално време на заседанията на РИК на интернет страницата на съответната комисия е до 25 юли 2021 г.

5.2. Крайният срок за изпълнение на работата по подготовка, оформяне за печат на данните от гласуването и резултатите от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., отпечатването им в бюлетин на ЦИК с резултатите от изборите, включително и на технически носител, и предаването им в ЦИК, е не по-късно от 40 дни след деня на изборите за народни представители – 20 август 2021 г.

5.3. В рамките на началния и крайния срок по предходните текстове се определят междинни срокове на изпълнението, установени с Решение № 20-НС от 16.05.2021 г. на ЦИК и Решение № 284-НС от 23.06.2021 г. относно изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., – Технически спецификации (приложение към Решение № 20-НС от 16.05.2021 г. и Решение № 284-НС от 23.06.2021 г. на ЦИК).

5.4. Сроковете за изпълнение се удължават с толкова дни, с колкото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави изпълнението на поетите от него задължения по договора за обществена поръчка. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прави всичко възможно, за да ускори максимално изпълнението на задълженията си по т. 1. с оглед спазване на сроковете, предвидени в Изборния кодекс. Установяването на забавата става с двустранно подписан протокол между страните.

6. Гаранция за изпълнение на договора

6.1. Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора се представя от поканения участник при подписване на договора, в размер на до 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС.

6.2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума по сметка на Централната избирателна комисия: Българска народна банка, IBAN: BG85BNBG96613300107003, BIC: BNBGBGSD;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Текстът на банковата гаранция и застраховката се съгласува с възложителя

6.3. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

6.4. В случай че се представя банкова гаранция или застраховка същата следва да е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след приключване на договора и приемане на работата.

6.5. При представяне на гаранцията изрично се посочва предметът на обществената поръчка, за която се внася/представя гаранцията за изпълнение.

6.6. Поканеният участник избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

6.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

7. Изисквания за участие.

7.1. Участникът трябва да отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

8. Преди подписване на договора, участникът определен за изпълнител, следва да представи и:

а) декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

б) декларация за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

9. Определя за отговорно длъжностно лице Николай Желязков – главен юрисконсулт в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорното длъжностно лице:

- да създаде обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществява всички дейности по ЗОП, свързани с провеждането на обществената поръчка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения